КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Список публікацій кафедри інформатики за 2015 рік


1. Андрієвська В.М. Вплив інформатизації початкової школи на зміст і завдання початкової освіти ХІІ науково-практична конференція молодих учених "Методологія сучасних наукових досліджень", 11 листопада 2015 р.

2. Бєлявцева Т.В., Пономарева Н.С. Особливості використання технології web 2.0 у підготовці майбутніх учителів математики. Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.).Ч.I. С.45-51. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua1/9?e=5444579/11083293

3. Білоусова Л.І., Зоря В.Д. Фізико-математична школа Наукові школи Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди: колективна монографія. / за заг. ред.. І.Ф.Прокопенка. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2014. 324 с. С.156-173

4. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Фактори ефективності самостійної роботи в інформаційно-комунікаційному педагогічному середовищі. Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.). Ч.I. С.52-58. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua1/9?e=5444579/11083293

5. Білоусова Л.І., Рябуха О.М. Розробка бази тестових завдань з теми "Алгоритмізація та програмування" курсу інформатики для учнів старшої школи Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2015. – Вип.13. –160 c.:іл. С. 5-11

6. Божко М.І. Система Мoodle як засіб педагогічної діагностики Інформатика, інформаційні системи та технології: ХІІ Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців. м.Одеса, 3 квітня 2015 р. - Одеса, 2015. – 140 с. С. 13.

7. Божко М.І., Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Information resource "Automated testing systems for pedagogical diagnostics" Ninth International Conference "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014" (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.). International Section. Р. 25-28. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014en/3?e=5444579/11083283

8. Веприк С.А. Вимоги до мультимедійних засобів навчання Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С. 29-34

9. Гончаров Д.О., Гончаров О.І. Можливості виконання освітянських функцій в студентському гуртожитку педагогічного вищого навчального закладу Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2015. – Вип.13. –160 c.:іл. С. 20-26

10. Гончаров О.І. Про доречність впровадження у навчальний процес вищих навчальних закладів занять виду "Самостійна робота навчаємих під керівництвом викладача" Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.35-39

11. Гризун Л.Е Інструменти штучного інтелекту у руслі проблематики педагогічної діагностики ScienceRise, ТОМ 1, № 1 (6) (2015), с. 52-57 Режим доступа : http://journals.uran.ua/sciencerise/issue/view/2111

12. Гризун Л.Е., Грудина Ю.О., Пікалова В.В. Розробка комплекту завдань у середовищі GeoGebra для підтримки вивчення функціональної змістової лінії у межах позакласної роботи з математики зі старшокласниками Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.53-58

13. Гризун Л.Е., Кошелєва К.В. Розробка дидактичних матеріалів для підтримки вивчення систем автоматизованого перекладу у межах курсу штучного інтелекту для студентів педагогічних спеціальностей Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.46-52

14. Гризун Л.Е., Пікалова В.В., Боднар Л.В. Планування та управління процесом підготовки диспетчерів АСУ повітряним рухом Перша міжнародна науково-практична конференція "Адаптивні технології управляння навчанням" (ATL-2015). м.Одеса, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К. Д. Ушинського", 23-25.09.2015. С.82. – Режим доступу до ресурсу: https://drive.google.com/file/d /0B34KZFqaGoAyOVRGTlc2clJ0eUk/view?pli=1

15. Гризун Л.Е., Цеханський А.Д. Дидактичні можливості технології скрайбингу Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19 – 20 листопада 2015 року) /[редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. – с.197

16. Гуріна Т.М. Сценарії використання мультимедіа на уроках іноземної мови Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.64-69

17. Кащенко К.М., Лопай С.А. Використання методу проектів у викладанні курсу "Мови програмування" Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.90-95

18. Колгатін О.Г. Информационные технологии в научно-педагогических исследованиях Управляющие системы и машины. – 2015. – № 1 (255). – С. 66–72. http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/87181/08-Kolgatin.pdf?sequence=1

19. Колгатіна Л.С. Педагогічні умови ефективності самостійної роботи студентів з виконання навчальних досліджень Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка.–2015.– №2.–С.131–136 http://catalog.library.tnpu.edu.ua /naukovi_zapusku/pedagogic/2015/ped_15_2.pdf

20. Колесник О.В. Особенности формирования этики общения подростков в интернете Новые образовательные стратегии в современном информационном пространстве: Сборник научных статей по материалам международной научной конференции 17 – 28 ноября 2014 года. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2015. – С.45-48

21. Колесник О.В. Формирования этики общения подростков в Интернете International research journal Международный научно-исследовательский журнал Периодический теоретический и научно-практический журнал. №7 (38) – Ч. 6 – Август. Екатеринбург, 2015. С.30-31 http://research-journal.org/wp-content/uploads/2011/10/7-6-38.pdf

22. Лаптєва М. В. Особливості інформатичної підготовки іноземних студентів із країн СНД у вищих педагогічних навчальних закладах УкраїниІнформатика та системні науки (ІСН-2015): Полтава: ПУЕТ, 2015. Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2388

23. Лаптєва М.В. Інструменти створення спеціалізованого освітнього середовища для навчання іноземних студентів у ВПНЗ УкраїниЕлектронний журнал "Інформаційні технології і засоби навчання" // ISSN Online: 2076-8184. Інформаційні технології і засоби навчання, 2014, Том 44, №6, С.194-204 http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR =20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03 =FILA=&2_S21STR=ITZN_2014_44_6_20

24. Лаптєва М.В. Особливості інформатичної підготовки іноземних студентів із країн СНД вищих педагогічних навчальних закладах УкраїниІнформатика та системні науки //(ІСН-2015) Матеріали VІ всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформатика та системні науки" (м. Полтава, 19–21 березня 2015 року)

25. Лаптєва М.В. Досвід підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, Білорусії та Росії Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті Болонського процесу" (м.Київ, 10 листопада 2015)

26. Лаптєва М.В., Золочевська М.В. Прийоми підвищення мотивації студентів педагогічних вищих щодо оволодіння методикою навчання інформатики Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах.- №4 (52) 2014. – С. 61-68

27. Литарь Ю.О. Використання інтернет-ресурсів в позакласній роботі з інформатики для старшокласників. Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.).Ч. II. С.21-23. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2

28. Лопай С.А. Використання методу проектів у викладанні курсу "Мови програмування" Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб.наук.пр./редкол. Білоусова Л.І. та ін., 2014. - Вип.12. - С.90-95.

29. Лопай С.А., Федяй Є.С. Розробка дистанційного курсу "Бази даних" для учнів старших класів Інформатика, інформаційні системи та технології: ХІІ Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців. м.Одеса, 3 квітня 2015р. - Одеса, 2015. – 140 с. С. 115-116.

30. Лопай С.А., Кутовий В.О. Технологія просування веб-ресурсу освітнього призначення в мережі інтернет Комп’ютерні науки для інформаційного суспільства: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених (веб-конференція) (м. Луганськ, 23 грудня 2014 р.). – Луганськ: Вид-во СНУ ім В. Даля, 2014. – 116 с. С. 86-90

31. Олефіренко Н.В. Особливості підготовки сучасного вчителя початкової школи Наукові записки. Серія: Педагогічні науки: [зб. наук. праць.] — Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Вінниченка, 2015. — Вип. 141.— Ч. ІІ. — С. 200-204.

32. Олефіренко Н.В. Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі Електронний ресурс]//Народна освіта. - В друці

33. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П. Застосування веб-квестів у підготовці майбутніх учителів інформатики Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2015. – Вип.13. –160 c.:іл. С. 65-71

34. Ольховський Є.О., Павлова Б.О. Аналіз можливостей мобільних додатків для підтримки організаційно-планувальної роботи вчителяНауково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2015. – Вип.13. –160 c.:іл. С. 72-77

35. Остапенко Л.П., Оніщенко А.В. 3D-тури як новітні засоби навчання. Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.). Ч.II. С.141-144. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2

36. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Медіаосвітня компонента підготовки майбутнього вчителя інформатики Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.)..,Ч.II. С.220-224. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2

37. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Кейс-практикум як форма інтеграції медіаосвітньої компопненти в систему підготовки майбутнього вчителяЗб. наук. праць ІІІ міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи"(Київ, 16-17 квітня 2015 р.). с.258-265. – Режим доступу до ресурсу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnyk_konf_2015.pdf

38. Пікалова В.В. Масові відкриті дистанційні курси як інструмент вдосконалення математичної підготовки майбутнього вчителя Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". Ч.II. С.148-156. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2

39. Пікалова В.В. GeoGebra-Integrated Professional Development of Future Math Teachers within Discrete Mathematics Course GeoGebra Global Gathering Conference. Університет імені Іоганна Кеплера м. Лінц, Австрія, 30.06.2015. Режим доступу https://tube.geogebra.org/b/1378923

40. Пономарьова Н.О. Практика з інформаційних технологій як форма підготовки майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на ІТ-спеціальності Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2015. – Вип.13. –160 c.:іл. С. 97-100

41. Пономарьова Н.О. Актуальні проблеми підготовки учнів старших класів до професійного самовизначення Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.127-131

42. Пономарьова Н.О. Розв’язування задач із комп’ютерного моделювання на уроках інформатики Джерело педагогічних інновацій. Інформатика та інформаційні технології в закладах освіти: Науково-методичний журнал.- Випуск №3(7).-Харків: Харківська академія безперервної освіти, 2014 р.- 228 с. С.33-39

43. Пономарьова Н.О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до профорієнтаційної роботи зі старшокласниками на ІТ-спеціальності Матеріали міжнародного семінару "Хмарні технології в освіті". 26 грудня 2014 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Луганськ – Херсон – Чейні. Режим доступу: http://cc.ktu.edu.ua/?p=215

44. Рощупкін С.В. Особливості використання автоматизованих систем педагогічної діагностики Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.). Ч.II. С.183-185. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2

45. Рябуха О.М. Онлайн тестування як інструмент підготовки єдиного державного іспиту з інформатики та ІКТ Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.132-136

46. Столбов Д.В. Features of development software for teaching students the internet security Ninth International Conference "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.). International Section. Р. 154-158. – Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014en/3?e=5444579/11083283

47. Столбов Д.В. Вимоги до програмних засобів навчання підлітків Інтернет-безпеки Інформаційні технології і засоби навчання. Том 45 (№1). - 2015. - С. 68-77. – Режим доступу до ресурсу: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1182

48. Столбов Д.В. Особливості розробки програмних засобів навчання підлітків безпеці в інтернеті Інформатика, інформаційні системи та технології: ХІІ Всеукраїнська конференція студентів і молодих науковців. м.Одеса, 3 квітня 2015р. - Одеса, 2015. – 140 с. С. 110

49. Столбов Д.В. Особливості навчання програмуванню студентів Хебейського педагогічного університету (КНР) Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.: Вид-во "Мітра", 2014. – Вип.12–152 c.:іл. С.138-142

50. Столбов Д.В. The Internet security of secondary school students in GeoGebra online community GeoGebra Global Gathering Conference. Університет імені Іоганна Кеплера м. Лінц, Австрія, 14.08.2015. Режим доступу https://tube.geogebra.org/b/1483327

51. Шипілов А.В. Використання мобільного навчання для підвищення пізнавального інтересу старшокласників до програмування Зб.наук.пр. IX Міжнародної конференції "New Information Technologies in Education for All ITEA-2014". (м. Київ, 25-26 листопада 2014 р.). Ч. II. С.268-271.– Режим доступу до ресурсу: http://issuu.com/iteaconf/docs/itea2014ua2

52. Шустакова Т.Б., Костіна О.В. Проблема формування пізнавальної самостійності учнів та студентів з використанням мультимедійних енциклопедій ХІ Міжнародна конференція "Стратегия качества в промышленности и образовании", 1- 05 червня, м. Варна, Болгарія. - Том І. стор 343-345

53. Яциніна Н.О. Використання баз даних у роботі класного керівника Матеріали XI науково-практичної конференції молодих вчених "Методологія сучасних наукових досліджень" (11-12 листопада 2014 р., м. Харків). С.56