КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

Список публікацій кафедри інформатики за 2016 рік1. Андрієвська В. М. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на зміст, завдання та методи навчання у сучасній початковій школі Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.11-15

2. Андрієвська В.М. Вплив інформатизації початкової школи на зміст і завдання початкової освіти Методологія сучасних наукових досліджень : Матеріали ХІІ науково-практичної конференції молодих учених (10–11 листопада 2015 р., м. Харків) / за заг. ред. канд. пед. наук, доц. К.А. Юр’євої. — Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2015. — С.8

3. Андрієвська В.М. Формування метапредметних умінь молодших школярів як інноваційний напрям початкової освіти Х Міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Ч. 1 - Київ: МННЦІТтаС. – С.9-13. Режим доступу http://itea-conf.org.ua/2015/ua/accepted_papers

4. Андрієвська В.М. Використання ігрового потенціалу сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у практиці навчання молодших школярів Матеріали Науково-практичної конференції "Психолого-педагогічні засади розвитку дитини в ігровій та навчальній діяльності". Національна академія педагогічних наук України інститут психології імені Г.С.Костюка. Центр психології дошкільної та початкової освіти. Київ, 21 грудня 2015 р. С.43-48

5. Андрієвська В.М. Особливості формування умінь в учнів молодшого шкільного віку в реаліях сучасності ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. "Неперервна освіта нового сторіччя" 18-25 квітня 2016 р., м. Запоріжжя. Режим доступу: http://ciit-fm-2016.blogspot.com/2016/04/blog-post_14.html

6. Андрієвська В.М. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній діяльності майбутніх учителів Зб.наук. праць "Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання", Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія №2., (фах.) К.: НПУ імені М.П.Драгоманова, 2016. - №18(25). - 175с с. 153-157 (фах.)

7. Андрієвська В.М. Використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій в початковій освіті Міжнар. наук.-пр. Інтернет-конф. "Електронні інформаційні ресурси: створення, використання, доступ", 2016. Вінницька академія неперервної освіти. – Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B329cY9OXmOFVTlIYm5WdHpYWVU/view

8. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Entertaining mathematics for pupils of primary school age Матеріали міжнародної конференції "East-West Conference on Mathematics Education (EWCOME-2016)", 27-29 June, 2016 at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland.

9. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Використання хмарних технологій у процесі підготовки майбутнього вчителя" Міжнар. семінар "Хмарні технології в освіті СТЕ 2015" 20 травня 2016 р. Режим доступу: https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-mail%3A%2F%2F158751886864810740%2F1.2&uid=5805361&name =CTE2015_workshop_program_u.pdf&c=575d20397ec9&page=2

10. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології – як засіб навчання математики у сучасній початковій школі ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі", 17-22 жовтня 2016 року на сайті Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка. Режим доступу http://www.kspu.kr.ua/ua/ntmd/konferentsiy/suchasni-tendentsii-navchannia-pryrodnycho-matematychnykh-ta-tekhnolohichnykh-dystsyplin-u-zahalnoosvitnii-ta-vyshchii-shkoli/sektsiia-4/5421-informatsiino-komunikatsiini-tekhnolohii-iak-zasib-navchannia-matematyky-u-suchasnii-pochatkovii-shkoli-2

11. Андрієвська В.М., Яциніна Н.О. Освіта в епоху науково-технічних реформ – уміння ХХІ століття Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційні технології в навчальному процесі 2015". Суспільно-гуманітарний та педагогічний напрям. Природничо-математичний напрям. 14-18 грудня 2015 року. Частина 2. / уп. Д.А.Покришень – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2015. – С.5-8. Режим доступу: https://drive.google.com/folderview?id=0BzXzAlavBkWxcUVFcXhaVEJ2Slk&usp=sharing

12. Білоусова Л. І., Возіянова О.С. Скрайбінг у спектрі технологій візуалізації навчального матеріалу Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.32-37

13. Білоусова Л. І., Дехтярьова Ю.О. (асп.) Використання смарт-технологій у навчальному процесі Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.38-41

14. Дехтярьова Ю.О. Смарт-технології у сучасному навчальному процесі Актуальні аспекти математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. Секція "Новітні математичні підходи у вивченні природничо-математичних дисциплін. – Х.: ХНАДУ, 2016. –.С.133-136

15. Білоусова Л. І., Осипенко О.О. Розробка ігрових додатків як шлях до програмування Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.42-44

16. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Візуалізація навчального матеріалу з використанням технології скрайбінг у професійній діяльності вчителя Фізико-математична освіта : науковий журнал. Вип. 1 (7) / Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка, Фізико-математичний факультет редкол.: О.В. Семеніхіна (гол.ред.) [та ін.]. – Суми : [СумДПУ ім. А.С. Макаренка], 2016. - Вип. 1(7). С.39-47 Режим доступу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v1-7/2016_1-7-Belousova_Zhiteneva_Journal_FMO.pdf

17. Білоусова Л.І., Колесник О.В. Технологічний підхід до формування етики спілкування підлітків у мережі Інтернет Х Міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Ч. 1 - Київ: МННЦІТтаС. – С.244-250. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015/ua/proceedings

18. Білоусова Л.І., Пікалова В.В., Столбов Д.В. Особливості використання пакету GeoGgebra у системі підготовки майбутнього вчителя математики та інформатики V Міжнародна науково-практична конференція "Математика. Інформаційні технології. Освіта", м. Луцьк-Світязь, 5-7 червня 2016 року. С.119-120.

19. Білоусова Л.І., Пономарьова Н.О. Специфіка професійної орієнтації молоді в сучасний період розвитку суспільства Народна освіта: [електр.наук. фахове видання]. – К., 2016. – № 2(29). – Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=4037

20. Білоусова Л.І., Пономарьова Н.О. Підготовка майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації старшокласників: стан і проблеми Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць / Редрада. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2016. – № 18 (25). – С. 64-69 (фах.)

21. Глушич В.В., Пікалова В.В., Столбов Д.В. Освітні онлайн курси для вивчення мови програмування Python Інформатика, інформаційні системи та технології: тези доповідей ХІІІ Всеукраїнської конференції студентів і молодих науковців. Одеса, 8 квітня 2016 р. - Одеса, 2016. – С.20-22

22. Глушич В.В., Пікалова В.В., Столбов Д.В. Огляд онлайн-сервісів для навчання майбутніх вчителів математики програмуванню Актуальні аспекти математичної підготовки в сучасних ВНЗ: погляд студентів і молодих вчених: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих вчених. – Х.: ХНАДУ, 2016. С.216-221

23. Гончаров О. І. Обґрунтування доречності впровадження у навчальний процес вищого педагогічного навчального закладу дисципліни "Основи наукових досліджень" Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.57-62

24. Горбань Н. С., (ІПО) Пономарьова Н.О. Навчання основам моделювання у шкільному курсі інформатики Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. – С.63-66

25. Грановська Т. Я., Ольховський Є. О. Розробка мобільного додатку для шкільного курсу неорганічної хімії Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.67-71

26. Гризун Л. Е., Казанська А. Ю. (асп.) Пономарьова Н. О. Особливості вивчення основ офісного програмування у шкільному курсі інформатики Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.77-82

27. Гризун Л.Е. Сomputer models for polygonal numbers investigation and their use in mathematical education Фізико-математична освіта : науковий журнал. – 2016. – Випуск 1(7). – С. 9-19. Режим доступу: http://fmo-journal.fizmatsspu.sumy.ua/journals/2016-v1-7/2016_1-7-Gryzun_Scientific_journal_FMO.pdf

28. Гризун Л.Е. Integrative technology of academic subjects structuring and its applications to practical didactic issues Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський. збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. - Дрогобич : Посвіт.- 2016. -Вип.16. - с. 309-316 Режим доступу: http://drohobych.net/youngsc/AQGS/

29. Гризун Л.Е., Рощупкін С.В., Пікалова В.В. GeoGebra models for visualization of cipher algorithms for students’ learning information security Матеріали міжнародної конференції "East-West Conference on Mathematics Education (EWCOME-2016)", 27-29 June, 2016 at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland. Режим доступу: https://sites.google.com/site/ewcome2016warsaw/program

30. Гризун Л.Е. Instruments of knowledge integration for the development of interdisciplinary curriculum for pre-service Mathematics teachers’ training Матеріали міжнародної конференції "East-West Conference on Mathematics Education (EWCOME-2016)", 27-29 June, 2016 at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland. Режим доступу: https://sites.google.com/site/ewcome2016warsaw/program

31. Гризун Л.Е., Цеханський А.Д. Дидактичні можливості технології скрайбингу Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті: Матеріали І-ї Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 листопада 2015 року / [редактори-упорядники: І. Зимомря, В. Ільницький]. – Ченстохова – Ужгород – Дрогобич : Посвіт, 2015. – С.197

32. Гризун Л.Е., Цеханський А.Д. Авторський Інтернет-ресурс з технології скрайбінгу для студентів педагогічних університетів Освітні тенденції розвитку сучасної вищої школи: проблеми методології навчання: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-методичної Інтернет-конференції (18 травня 2016 року). Х.: ХНАДУ.  С.73-74

33. Колгатін О.Г. Computer-based Simulation of Stochastic Process for Investigation of Efficiency of Statistical Hypothesis Testing in Pedagogical Research Зб.наук.пр. Інформаційні технології в освіті. Вип.2(27)-Херсон: ХДУ, 2016.С.7-14 Режим доступу: http://ite.kspu.edu/en/Issue_27/p-7-14

34. Колгатін О. Г. Інформаційна безпека в контексті дистанційного навчання Дистанційна освіта у ВНЗ: інноваційні та психолого-педагогічні аспекти / збірка наукових праць Міжнародної науково-методичної конференції . ¬– Харків: "Місьдрук", ХНАДУ. – 2015. – С. 88-92.

35. Колгатіна Л.С. ІКТ в управлінні самостійною роботою майбутніх учителів при вивченні методології психолого-педагогічних досліджень Х Міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Ч. 1 - Київ: МННЦІТтаС. – С.238-243. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015/ua/proceedings

36. Коломієць Б. М., Олефіренко Н. В., Шопіна К. К. Розробка інтерактивного тренажеру з англійської мови Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.132-136

37. Лаптєва М.В. Variative use of computer environments for visual solving of tasks in mathematics and computer science (for the mathematical training of foreign students) News of Science and Education. Science and Education Ltd. - №16(40), 2015.- Sheffield, UK. Р.10-23

38. Лаптєва М.В. Особливості інформатичної підготовки іноземних студентів із країн СНД у вищих педагогічних навчальних закладах України Матеріали VI Всеукраїнської науково-практичної конференції за міжнародною участю "Інформатика та системні науки (ІСН-2015)". м.Полтава, 19–21 березня 2015 року. Режим доступу http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/2388

39. Лаптєва М.В. Використання комп'ютерної підтримки для навчання іноземних студентів математичним дисциплінам Матеріали VІI-ої Всеукраїнської науково-практичної конференції «Free and Open Source Software», Харків, 24-27 листопада 2015 р. – Харків: Харківський національний університет будівництва та архітектури, 2015. – С.97

40. Лаптєва М.В. Досвід підготовки іноземних студентів у вищих навчальних закладах України, Білорусії та Росії Теоретичний та науково-методичний часопис «Вища освіта України» Тематичний випуск «Європейська інтеграція вищої освіти України у контексті Болонського процесу» № 3, додаток 2. – 2015 р. Київ, Інститут вищої освіти НАПН України. - С.142-148

41. Лаптєва М.В. Інтелектуальні навчальні системи в практиці підготовки іноземних студентів Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: зб. наук. пр. / ред.. кол.: акад..І.Ф.Прокопенко (голов. ред..) та інші; Харк. нац. пед.ун-т імені Г.С.Сковороди.- Вип.. 45 – Харків: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2015.- С.35-45

42. Лустенко І. В., Олефіренко Н. В., Шигимага В. А. Розробка електронного тренажеру "English With Fun" для навчання молодших школярів англійської мови Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.149-152

43. Мовчан О. А., Олефіренко Н. В. Навчання молодших школярів Великої Британії основам програмування Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.153-155

44. Олефіренко Н. В. Дидактичні електронні ресурси у викладанні англійської мови в початковій школі Народна освіта. Електронне наукове фахове видання. – Вип. 2(37). -2015 р. Режим доступу: http://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=3664

45. Олефіренко Н.В. Складові готовності майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів Х Міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Ч. 2 - Київ: МННЦІТтаС. – С.57-62. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015/ua/proceedings

46. Остапенко Л. П. Підготовка майбутніх учителів інформатики до педагогічних практик Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.162-166

47. Остапенко Л.П. Формування мислення у учнів молодших класів в процесі вивчення інформатики Х Міжнародна конференція Нові інформаційні технології в освіті для всіх // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Ч. 2 - Київ: МННЦІТтаС. – С.67-71. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015/ua/proceedings

48. Остапенко Л.П., Соловйова О. (асп.) Практична підготовка майбутніх учителів інформатики до здійснення медіаосвітньої діяльності Збірник статей IV Міжнародної науково-методичної конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи". 18 – 19 березня 2016 рік. – Київ. : Центр Вільної Преси, Академія української преси, 2016. – С.273-283 Режим доступу: http://www.aup.com.ua/ml/Zbirnuk_konf_2016.pdf

49. Остапенко Л.П., Терещенко Д. О. Створення інтерактивного тренажеру "Four Seasons" для навчання молодших школярів англійської мови Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х.:, 2016. – Вип.14. –192 c.:іл .-С.167-171

50. Пікалова В.В. Teaching and Learning Math and Computer Science through Game Design (Kształcenie w zakresie matematyki i informatyki poprzez projektowanie gier) Матеріали міжнародної конференції "East-West Conference on Mathematics Education (EWCOME-2016)", 27-29 June, 2016 at the University of Social Sciences and Humanities, Warsaw, Poland. Режим доступу: https://sites.google.com/site/ewcome2016warsaw/program

51. Пономарьова Н.О. Вивчення основ створення інфографіки майбутніми учителями інформатики Х Міжнародна конференція "Нові інформаційні технології в освіті для всіх" // Десята міжнародна конференція ITEA-2015.- 26-27 Листопада 2015. Ч. 2 - Київ: МННЦІТтаС. – С.116-119. Режим доступу: http://itea-conf.org.ua/2015/ua/proceedings

52. Пономарьова Н.О. Професійна орієнтація старшокласників на ІТ-спеціальності як актуальна проблема шкільної інформатичної освіти Матеріали науково-практичної Інтернет-конференції "Інформаційні технології в навчальному процесі 2015". Суспільно-гуманітарний та педагогічний напрям. Природничо-математичний напрям. Частина 2. / уп. Д.А.Покришень – Чернігів: ЧОІППО імені К.Д. Ушинського, 2015. – С.48-51

53. Пономарьова Н.О. Професійна орієнтація учнів в структурі професійної діяльності вчителя Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції "Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці". 17 лютого 2016 р. Вінниця. С. 257-264. Режим доступу: http://socrates.vsau.org/index.php/ua/2-uncategorised/111-vseukrainska-naukovo-praktychna-internet-konferentsiia

54. Пономарьова Н.О. Теорія та практика професійної орієнтації як віддзеркалення особливостей суспільного розвитку Наукові записки. - Випуск 9.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2.- Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – С.271-279

55. Пономарьова Н.О. Теорія та практика професійної орієнтації у віддзеркаленні особливостей суспільного розвитку Засоби і технології сучасного навчального середовища: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 травня 2016 р. / Відповідальний редактор С.П.Величко – Кіровоград: ПП "Ексклюзив-Систем", 2016 – С.27-29.

56. Пономарьова Н.О. Теорія та практика професійної орієнтації як віддзеркалення особливостей суспільного розвитку ХХІІ Міжнародна науково-практична конференція "Засоби і технології сучасного навчального середовища", м. Кіровоград, КДПУ ім. В. Винниченка, 27-28 травня 2016 р. С.271-278

57. Варяница Л.А., Рощупкін С.В. Subsurface object imaging with two types of RTR-differential GPR system VIII Міжнародна конференція "Ultrawideband and ultrashort impulse signals", UWBUSIS-2016, 5-11.09.2016, м. Одеса. Режим доступу: http://uwbusis.org.ua/upim/xqachLbo.pdf

58. Шустакова Г.В., Глущук Н.И., Гордиенко Э.Ю., Мирошниченко Л.Г., Покотилов Н.Н, Фоменко Ю.В., Шустакова Т.Б. Наблюдение термографическим методом аномальных тепловых тяжей в области злокачественного новообразования Лучевая диагностика. Лучевая терапия: науч.-пр. журн. радиологов Украины // Науч.-пр. центр лучевой диагностики НАМН Украины. – 2016. - № 2. - С.14-20

59. Шустакова Т.Б. Організація самостійної роботи учнів із застосуванням інформаційних технологій конференції Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції, м.Черкаси, 14-20 березня 2016 р. –С.172-173

60. Шустакова Т.Б. Організація самостійної роботи учнів із застосуванням інформаційних технологій ХІІ Міжнародна конференція "Стратегия качества в промышленности и образовании", Болгарія, м. Варна, 30 травня-2 червня 2016 р., Технічний університет. - 2016. С. 619-621