kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ
Шановні абітурієнти!
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди оголошує прийом абітурієнтів на денну та заочну форми навчання на 2018-2019 навчальний рік для отримання освітніх ступенів «БАКАЛАВР», «МАГIСТР»!
Університет має ІV рівень акредитації та готує професіоналів з повною вищою освітою. Термін навчання на денній та заочній формі становить: за освітнім ступенем бакалавра на основі повної загальної середньої освіти – 3 роки 10 міс.; за освітнім ступенем магістра на основі ступеня бакалавра – 1 рік 4 міс.

 

Освітній ступінь «БАКАЛАВР» денної та заочної форм навчання (для вступників, які отримали атестат про повну загальну середню освіту; термін навчання 3 роки 10 міс.)

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які бажають взяти участь у конкурсному відборі, від 12 липня до 26 липня включно 2018 року подають заяви тільки в електронній формі. Для подання електронної заяви вступник повинен зареєструватись та заповнити в режимі он-лайн електронну форму на інтернет-сайті за адресою: http://ez.osvitavsim.org.ua та завантажити необхідні документи (додаток 14 до Правил).

Вступники для здобуття ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти за денною та заочною формами навчання, які мають право на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, і бажають скористатися цими правами, або мають розбіжності у прізвищі, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві в документах; подають іноземний документ про освіту та ін., передбачене пунктом 6.1 розділу VІ Правил, подають заяви тільки в паперовій формі.

Вступники можуть подати до семи заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях не більше ніж з чотирьох спеціальностей. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується. Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу, та сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання.

Код та назва спеціальності освітнього ступеня бакалавра Перелік конкурсних предметів (вступних іспитів, творчих конкурсів, творчих заліків) Вага предметів сертифіката ЗНО Вага атестата про повну загальну освіту Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі Вартість навчання у 2018-2019 н.році
Денна форма Заочна форма
Фізико-математичний факультет (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67-53-58)
014.04 Середня освіта (Математика) 1. Українська мова та література 0.2 0.1 100 12260 грн/рік 11000 грн/рік
2. Математика 0.4 100
3. Фізика або іноземна мова 0.3 100
014.08 Середня освіта (Фізика) 1. Українська мова та література 0.2 0.1 100 12260 грн/рік -
2. Фізика 0.3 100
3. Математика або іноземна мова 0.4 100
014.08 Середня освіта (Фізика)** (небюджетна пропозиція заочної форми навчання) 1. Українська мова та література 0.4 0.1 100 - 11000 грн/рік
2. Математика 0.2 100
3. Фізика або іноземна мова 0.3 100
014.09 Середня освіта (Інформатика) 1. Українська мова та література 0.3 0.1 100 12260 грн/рік 11000 грн/рік
2. Математика 0.3 100
3. Фізика або іноземна мова 0.3 100

Конкурсний бал розраховується за формулою: Конкурсний бал (КБ) = К1*П1 + К2*П2 + К3*П3 + К4*А + К5*ОУ,

де П1, П2 – оцінки ЗНО або вступних іспитів з першого та другого предметів; П3 – оцінка ЗНО, вступного іспиту з третього предмета або творчого конкурсу; А – середній бал документа про ПЗСО (додаток 12 до Правил), ОУ – бал за успішне закінчення підготовчих курсів закладу вищої освіти для вступу до нього. В університеті – ОУ дорівнює 0.

Вагові коефіцієнти: К1, К2, К3 – в межах 0,2-0,4; для спеціальностей галузі знань 02 «Культура і мистецтво»: 022 Дизайн, 024 Хореографія К3 – 0,5, для інших спеціальностей, на яких передбачено творчий конкурс К3 – 0,25; К4 дорівнює 0,1. Сума коефіцієнтів К1, К2, К3, К4, К5 для кожної конкурсної пропозиції дорівнює 1.


До ЗАЯВИ, встановленої форми, на ім’я ректора університету додаються документи:


1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (атестат, диплом), і додаток до нього – оригінал та копія.
2. Сертифікат (сертифікати) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти), виданий Українським центром оцінювання якості освіти у 2016, 2017 та 2018 роках, окрім оцінок з англійської, французької, німецької та іспанської мов. Оцінки з англійської, французької, німецької та іспанської мов приймаються лише із сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання 2018 року. Подається оригінал та копія (додатково роздруковується інформаційна картка з результатами ЗНО).
3. Документ, що посвідчує особу, – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
4. Військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.

 

 

Освітній ступінь «МАГІСТР» денної та заочної форм навчання (для вступників, які здобули освітній ступінь бакалавра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста; освітній ступінь магістра); термін навчання 1 рік 4 міс.)

3.1. Інформація для вступників за всіма спеціальностями (окрім спеціальностей: 051 «Економіка», 052 «Політологія», 053 «Психологія», 054 «Соціологія», 081 «Право»)

На навчання для здобуття ступеня «магістр» приймаються особи, які здобули ступінь бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста). Особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за державним або регіональним замовленням, можуть здобувати ступінь магістра лише за кошти фізичних та/або юридичних осіб.
Конкурсний відбір та зарахування для здобуття ступеня магістра за спорідненою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійснюються з урахуванням результатів вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування та середнього бала відповідного додатка до диплома.

Конкурсний відбір та зарахування для здобуття ступеня магістра за іншою спеціальністю денної та заочної форм навчання здійснюються за умови успішного проходження додаткових вступних випробувань (ДВВ*; оцінювання здійснюються за принципом «зараховано» / «не зараховано»). Вступники, які успішно пройшли додаткове вступне випробування, допускаються до фахового вступного випробування та вступного іспиту з іноземної мови. Зарахування здійснюється з урахуванням результатів вступного іспиту з іноземної мови, фахового вступного випробування та середнього бала відповідного додатка до диплома.

Вступники можуть подати до п’яти заяв на місця державного замовлення в закритих (фіксованих) та відкритих конкурсних пропозиціях. Подання заяв на конкурсні пропозиції для участі в конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб не обмежується.

Код та назва спеціальності освітнього ступеня магістра Споріднені напрями підготовки ОС бакалавра (спеціальності ОКР спеціаліста) (код, назва) Фахове випробування (єдине фахове вступне випробування), іспит з іноземної мови (єдиний вступний іспит з іноземної мови) / Додаткове вступне випробування (ДВВ*)
Фізико-математичний факультет (вул. Валентинівська, 2; тел. (0572) 67-53-58)
014.04 Середня освіта (Математика) 6.040201 математика;
6.040301 прикладна математика;
7.04020101 математика
Математика та методика її викладання;
Іноземна мова (денна) / / Іноземна мова (заочна).
ДВВ*: елементарна математика
014.08 Середня освіта (Фізика) 6.040202 механіка;
6.040203 фізика;
6.040204 прикладна фізика;
6.040206 астрономія;
7.04020301 фізика
Фізика та методика її викладання;
Іноземна мова (денна) / / Іноземна мова (заочна).
ДВВ*: основи фізики
014.09 Середня освіта (Інформатика) 6.040302 інформатика;
6.050101 комп’ютерні науки;
6.170101 безпека інформаційних і комунікаційних систем; 7.04030201 Інформатика
Інформатика та методика її викладання;
Іноземна мова (денна) / / Іноземна мова (заочна).
ДВВ*: програмування


Програми додаткових та інших вступних випробувань розміщено на офіційному сайті університету в квітні 2018 року (http://hnpu.edu.ua вкладка «Абітурієнту»).

Розмір плати за навчання у 2018-2019 навчальному році для здобуття ступеня «магістр» на всіх факультетах становить: денна форма – 14700 грн/рік, заочна форма – 13490 грн/рік.


До ЗАЯВИ, встановленої форми, на ім’я ректора університету додаються документи:


1. Документ державного зразка про раніше здобутий освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень), на основі якого здійснюється вступ (диплом), і додаток до нього – оригінал та копія.
2. Екзаменаційний листок єдиного фахового вступного випробування при вступі на здобуття ступеня магістра на основі здобутого ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право». Подається оригінал та копія (додатково роздруковуються результати).
3. Документ, що посвідчує особу, – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
4. Військовий квиток або посвідчення про приписку - для військовозобов’язаних – оригінал пред’являється особисто, копія подається до приймальної комісії.
5. 4 (чотири) кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.
6. Медична довідка за формою 086-о або її копія (оскільки університет належить до тих навчальних закладів, що проводять підготовку фахівців для галузей, які потребують обов’язкового професійно-медичного огляду).
7. Документи, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за іспитами при вступі для здобуття ступеня магістра на основі ступеня бакалавра, магістра (освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста) за спеціальністю 081 «Право» (за наявності) – оригінали пред’являються особисто, 2 (дві) копії подаються до приймальної комісії.
8. 1 (одна) копія ідентифікаційного коду.
9. 1 (одна) копія свідоцтва про шлюб (якщо прізвище в документі, що посвідчує особу, відрізняється від прізвища в документі про освіту).
10. 2 паперові папки (із зав’язками) та 3 конверти з марками по Україні.


З усіх питань щодо вступу у 2018 році звертайтеся до ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ХНПУ імені Г.С. Сковороди: 61168, м. Харків, вул. Валентинівська, 2 (станція метро “Студентська”), кімн. 110-А, тел. (0572) 68-14-34, e-mail: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра. .
Ласкаво просимо!