kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

1. Андрієвська В.М. Технологія проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів // Зб. наук. праць "Вісник Харківської державної академії культури. В.16. Харків: ХДАК, 2005. – С.241-249.

2. Андрієвська В.М. Реалізація педагогічної творчості вчителя при проектуванні дидактичних ситуацій // Зб. наук. праць. Науковий часопис. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Вип. 2(12). К.: НПУ, 2004. – С.106-109.

3. Андрієвська В.М. Створення дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів за допомогою педагогічних програмних засобів // Тези доповіді І Міжнародної науково-практичної конференції "Науковий потенціал світу 2004" 1-15 листопада 2004 р. Т.42. Стратегічні напрями реформування системи освіти. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.3-4.

4. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Особливості проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів за допомогою комп'ютера // Тези доповіді за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції, 15-18.10.04. Луганськ: Альма-матер, 2004. – С.92-93.

5. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Способи оцінювання навчальних досягнень студентів при вивченні методів обчислень // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання". В.14. Ч.І. Харків: ХНПУ, 2004. – С. 49-53.

6. Бєлявцева Т.В., Меньшикова О.М. Особливості застосування дидактичних матеріалів при викладанні інформатики в початковій школі // Зб. наук. праць за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології в навчальному процесі". Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 29.06-2.07.2005. Одеса: Астропринт, 2005. – С.143-147.

7. Бєлявцева Т.В., Біляєва О.В. Вивчення алгебраїчних функцій з використанням електронних таблиць Excel // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.24-25.

8. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Підготовка і проведення навчальних досліджень з методів обчислень // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.25-26.

9. Білоусова Л.І. Практикум з комп'ютерного моделювання як складова професійної підготовки вчителя фізики і математики // Зб. наук. праць за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології в навчальному процесі". Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса, 29.06-2.07.2005. Одеса: Астропринт, 2005. – С.147-150.

10. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Формування математичної компетентності майбутнього інженера з використанням комп’ютерного моделювання у середовищі Maple // Зб. тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". 15-17 листопада 2005. Донецьк: Вид-во ДНУ. – С.378-380.

11. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань // Тези доповіді на міжнародної науково-практичної конференції "Болонський процес: модернізація змісту природничої педагогічної освіти". Полтава: АСМІ, 2005. – С.171.

12. Білоусова Л.І., Дегтярьова Г.А. Напрями гуманізації навчального процесу засобами інформаційних технологій // Зб. наук. праць "Підвищення готовності майбутніх фахівців для інноваційної педагогічної діяльності" Луганськ: СпільИздат, 2005. – С.39-43.

13. Білоусова Л.І., Колгатіна Л.С. Управління самостійною роботою студентів в умовах інформатизації освіти // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.26-29.

14. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Завдання теоретичного туру Харківської обласної олімпіади 2004 року // Комп’ютер в школі і сім’ї. №46. К.: Фенікс, 2005. – С.47-51.

15. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Аналіз досвіду створення тестових завдань продуктивного рівня // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання". В.14. Ч.І. Харків: ХНПУ, 2004. – С. 65-70.

16. Кошелєв М.В. Готовые домашние задания : учбовий посібник. 10 клас. Харків: Майстер-клас. 2005. 40 с.

17. Кошелєв М.В. Готовые домашние задания: учбовий посібник. 11 клас. Харків: Майстер-клас. 2005. 40 с.

18. Воловічев І.М., Логвинов Г.Н., Гуревич Ю.Г. та ін. Transport phenomena in bipolar semiconductors: a new point of view // Micro-electronics. В.36, 2005. – С. 886-889.

19. Воловічев І.М., Лиловский Л., Гонсалес Г. Effect of electron-phonon energy exchange on thermal wave propagation in semiconductors considering carrier diffusion and recombination // Phys. Stat. Sol. В.242, 2005. – С. 971-982.

20. Гончаров О.І. І доки пам’ять є в людей // Наукове видання "І доки пам’ять є в людей". ІІІ.5. Харків: ХНПУ, 2005 С.225-227.

21. Гончаров О.І., Киреєв О.В. Методичні рекомендації до написання дипломних і магістерських робіт з математики і методики її викладання: методичні рекомендації. Харків: ХНПУ, 2005, 20 с.

22. Гончаров О.І., Прокопенко І.Ф., Євдокімов В.І., Губа А.В., Стаканкова Т.П., Харченко Л.П. Положення про організацію навчального процесу підготовки фахівців за кредитно-модульною системою : навчальне видання. Харків: ХНУРЕ, 2004. 28 с.

23. Гризун Л.Е. Трансформація інтеграції наукових знань у навчальних дисциплінах // Зб. наук. пр. "Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошук". В.34. Запоріжжя, 2005. – С. 27-38.

24. Гризун Л.Е. Модульна структура навчальної дисципліни як відображення інтегративного підходу в освіті // Зб. наук. пр. "Педагогіка та психологія". Вип.27. Ч.І. Харків: ХНПУ, 2005. – С. 49-60.

25. Гризун Л.Е. Проблеми формування змісту вищої освіти у ракурсі історичного розвитку інтеграції наук // Зб. наук. пр. за матеріалами Всеукраїнської наукової конференції "Формування творчої особистості майбутнього вчителя в умовах впровадження інноваційних освітніх технологій". Суми: СДПУ. 2005. – С.7-16.

26. Гризун Л.Е. Взаємодія наук і інтеграція систем знань як основа побудови // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.26. Харків: ХНПУ, 2004. – С. 18-27.

27. Гризун Л.Е., Копаниця К.В. Застосування комп'ютерних технологій при викладанні методу математичної індукції Зб. наук. праць за матеріалами // V міжнародної науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології в навчальному процесі". Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д. Ушинського, Одеса, 29.06-2.07.2005. Одеса: Астропринт, 2005. – С.49-53.

28. Гуріна Т.М. Мультимедійний програмний педагогічний засіб – навчальне середовище "10 000 " для вивчення англійської мови // Англійська мова та література. №22-23, 2005. – С.31-34.

29. Гуріна Т.М. Формування інформаційної компетентності в процесі фахової підготовки вчителя іноземної мови // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.29-30.

30. Житєньова Н.В. Чинники впливу інформаційних технологій на формування пізнавального інтересу учнів // Зб. наук. праць "Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевченка". №4(84). Луганськ, 2005. – С.82-86.

31. Житєньова Н.В. Роль інформаційних технологій у формуванні пізнавальних інтересів школярів // Зб. наук. праць. Науковий вісник Ізмаїльського державного гуманітарного університету. Ізмаїл. Вип.16. 2004. – С.139-142.

32. Житєньова Н.В. Роль інформаційних технологій у формуванні пізнавальних інтересів школярів // Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційно-комунікаційні технології у середній і вищий школі". Київ-Ізмаїл, 2004. – С.45.

33. Житєньова Н.В. Фактори впливу інформаційних технологій на формування пізнавальних інтересів учнів // Тези доповіді на конференції "Комп’ютерна підтримка навчальних дисциплін у середній і вищий школі" 15-18 листопада 2004. Луганськ. С.45-46.

34. Каневська М.В. Система комп'ютерної і методичної підтримки проведення навчальних досліджень студентів // Зб. наук. праць за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології в навчальному процесі". Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 29.06-2.07.2005. Одеса: Астропринт, 2005. – С.150-153.

35. Коваленко О.В. Підготовка сучасного вчителя до реалізації персоналізованого підходу у педагогічній діяльності Зб. наук. праць "Педагогічні науки. Ч.І. Суми: СумДПУ, 2005. – С.69-73.

36. Коваленко О.В. Електронний підручник як засіб персоналізації навчання старшокласників // Зб. наук. праць. Київ: Міленіум, 2005. – С.165-170.

37. Комар О.А. Основы работы с персональным компьютером : навчальний посібник. Харків: Альянс, 2005. 84 с.

38. Кошелєв М.В. Модель прогнозованого навчання // Зб. наук. пр. "Педагогіка та психологія". В. 27. Харків: ХНПУ, 2005. – С.33-39.

39. Кошелєв М.В. Все готовые домашние задания (раздел информатики) : учебное пособие для школьников (10 клас), Харків: Торсинг, 2004. – С. 538-570.

40. Кошелєв М.В. Все готовые домашние задания (раздел информатики) учебное пособие для школьников (11 клас), Харків: Торсинг, 2004. – С.326-373.

41. Лопай С.А. New information technologies and method of projects in educational process of the higher school // "Інтернет-Освіта-Наука-2004", четверта міжнародна конференція ІОН-2004, 28 вересня-16 жовтня, 2004 р. Збірник матеріалів конференції. Том 1. – Вінниця: УНІВЕРСУМ –Вінниця, 2004. – С.35-37.

42. Лопай С.А. Сучасні форми організації роботи студентів // Анотації доповідей міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я", 20-21 травня 2004 р., НТУ "ХПІ". Харків. – С.558.

43. Лопай С.А. Метод проектів у підготовці майбутніх викладачів інформатики // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Тараса Шевченка (педагогічні науки). № 4(84) квітень. Луганськ: Видавництво ЛНПУ "Альма–матер", 2005. – С. 124-128.

44. Лопай С.А. Застосування ділової гри на заняттях з інформатики у вузах // Зб. наук. пр. "Теорія і методика навчання інформатики та математики". Випуск 3. Мелітополь: МДПУ, 2004. – С.79-82.

45. Лопай С.А. Ділові ігри у вищій школі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті", 27-28 квітня 2004 року, Національний аерокосмічний університет ім. М.Є.Жуковського "ХАІ". Х., 2004. – С.162-163.

46. Лопай С.А. Ділові ігри у підготовці майбутніх вчителів // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і освіта’2004". Том 37. Проблеми підготовки фахівців. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. – С.61-63.

47. Лопай С.А. Організація групової форми роботи студентів // Наукові записки кафедри педагогіки Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна. Випуск ХІІ. Х.: Видавничий центр ХНУ, 2004. – С. 105-109.

48. Лопай С.А. Технології застосування групових форм пізнавальної діяльності студентів // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.64.

49. Москаленко В.В., Ганін В.І., Прокопенко І.Ф. Комп’ютерізація економічного аналізу: навчальний посібник. К.: Центр навчальної літератури, 2005. 340 с.

50. Олійник Т. О., Сердюк Л. В., Гадецька С. В., Савченко Г.О. Формування здатності до аналітичної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Розбудова суспільства знань для молоді шляхом використання технологій XXI століття: Матеріали Міжнародного семінару. Київ, 2005. – С.148-150.

51. Олійник Т.О. Портфоліо як засіб якісного оцінювання навчальних досягнень //Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання". В.14. Ч.І. Харків: ХНПУ, 2004. – С. 123-129.

52. Олійник Т.О., Доценко С.О., Величко Д. Інформаційні ресурси для розвитку педагогічної інноваційної діяльності // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.33-35.

53. Олійник Т.О., Савченко Г.О. Особливості використання засобів моделювання при вивченні загальноосвітніх дисциплін // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару. Кривий Ріг, 2005. – С. 57-58.

54. Пікалова В.В., Баух М. Constructivist approach and ICT support for problem solving in Geometry // Тези доповіді на 7-ій міжнародній конференції з використання НІТ у викладанні математики (ICTMT7). 26-29.07 2005. Бристоль. – С.256.

55. Прокопенко А.І. Структура, функції, основні поняття напряму управління в педагогічній науці // Зб. наук. праць "Вісник Харківської державної академії культури". В.16. Харків: ХДАК, 2005. – С.200-209.

56. Прокопенко А.І. Моделювання навчальної діяльності учнів // Зб. наук. праць "Педагогіка та психологія". В.26. Харків: ХНПУ, 2004. С.41-53.

57. Раков С.А. Комп’ютерна підтримка дослідницького підходу у математичній освіті, болонський процес та профілізація загальноосвітньої школи // Зб. наук. праць "Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова". Серія № 2. Комп’ю­терно-орієнтовані системи на­вчання: Зб. наук. праць. К.: НПУ ім. М.П. Дра­го­манова, №2 (9), 2005. – С. 42-53.

58. Раков С.А. Математична освіта: компетентнісний підхід з використанням ІКТ : монографія. Харків: "Факт", 2005. 360 с.

59. Раков С.А. Комп’ютерне моделювання трикутного математичного більярду // Комп’ютер у школі і сім’ї, №1. 2005. – С. 42-47.

60. Раков С.А. Пакет DG та дослідницький підхід у курсі алгебри та початків аналізу ЗНЗ // Комп’ютер у школі і сім’ї, №1. 2005. – С. 29-32.

61. Раков С.А. Сучасний учитель інформатики: кваліфікація і вимоги (або чи можна перетворити Україну на силіконову долину) // Комп’ютер у школі і сім’ї, №1. 2005. – С.5-8.

62. Раков С.А. Міжнародний конгрес ICME-10 з питань математичної освіти: дослідницькі підходи у навчанні та ІКТ // Математика у школі. К.: Педагогічна преса, №3. 2005.– С. 10-15.

63. Раков С.А. Формування математичних компетентностей випускника школи як місія математичної освіти // Математика у школі. К.: Педагогічна преса, №5. 2005. – С. 10-13.

64. Раков С.А. Пакети динамічної геометрії у курсі геометрії (основні властивості найпростіших геометричних фігур) // Математика у школі. К.: Педагогічна преса, №7. 2005. – С. 2-9.

65. Раков С.А. Дослідницький підхід з використанням ІКТ як методологічна основа методичної системи математичної освіти // Зб. тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". 15-17 листопада 2005. Донецьк: Вид-во ДНУ. – С.432-434.

66. Раков С.А., Горох В.П., Осєнков К.А. Навчальні дослідження у курсі геометрії за темою “Геометричні перетворення” з використанням пакета динамічної геометрії DG // Математика у школі. К.: Педагогічна преса, №1. 2005. – С. 10-14.

67. Раков С.А., Пекконен Е. Comparative Survey on Pupils Beliefs of Mathematics Teaching in Finland and Ukraine // Teaching Mathematics and Computer Science. 3 (1), 2005. – Р. 13-33.

68. Раков С.А., Пекконен Е., Русанова Н.О. Порівняльні дослідження поглядів учнів на навчання математики у Фінляндії та Україні // Зб. наук. праць "Вісник Черкаського університету". Серія "Педагогічні науки". 2005. Вип. 70. – С. 97-108.

69. Савченко Г.О. Про особливості сучасної діагностики навчальної діяльності щодо опанування засобами моделювання // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання". В.14. Ч.І. Харків: ХНПУ, 2004. – С. 160-164.

70. Столяревська А.Л. Combining the Possibilities of Derive and Excel While Studying Bases of Computer Science // TIME-2004 Symposium, 15-18 July 2004, Montréal, Québec, Canada. Presentation. 19 р.

71. Столяревська А.Л. Интеграция метаданных в Интернет // Зб. наук. праць "Образование и виртуальность" за матеріалами 9-ой Міжнародної конференції Української асоціації дистанцій-ного навчання. Харків-Ялта: УАДО, 2005. – С. 78-84.

72. Столяревська А.Л. Расширение информационного потенциала пользователя с помощью цифровых библиотек // Зб. наук. праць "Технологія і практика управління соціальними системами: філософія, психологія, педагогіка, соціологія". Харків: НТУ "ХПІ". №3, 2005. – С. 123-131.

73. Столяревська А.Л. Стандартизація навчальної дисципліни "Штучний інтелект" як компонента підготовки фахівця в галузі інформатики // Тези доповіді за матеріалами ІІІ міжнародній науково-методичної конференції "Інформатизація освіти України: стан, проблеми, перспективи" 8-9 вересня 2005 р. Херсон: Айлант, 2005. – С.30-32.

74. Столяревська А.Л., Кузнецов Ю.А. Системы управления базами данных: навч.-метод. посібник. Харьков: НТУ "ХПІ", 2005. – 144 с.

75. Хачумян Т.І. Формування критичного мислення студентів вищих навчальних закладів засобами інформаційних технологій : автореферат. Суми: ВАТ "Сумська обласна друкарня", 2005, 20 с.

76. Шустакова Т.Б. Формування пізнавальної самостійності учня як провідна задача вчителя профільної школи // Зб. наук. праць "Науковий часопис". Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Вип. 2(12). К.: НПУ, 2004. – С.147-150.

77. Шустакова Т.Б. Використання мультимедійних енциклопедій для формування пізнавальної самостійності учнів // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання". В.13. Харків: ОВС, 2004. – С.127-130.

78. Шпінь І.І. Вплив мережі Інтернет на навчання // Зб. наук. праць за матеріалами V міжнародної науково-практичної конференції "Нові інформаційні технології в навчальному процесі". Південноукраїнський державний педагогічний університет ім. К.Д.Ушинського, Одеса, 29.06-2.07.2005. Одеса: Астропринт, 2005. – С.157-160.

79. Щолок О.Б. Педагогічний потенціал інформаційно-навчального середовища // Зб. наук. праць "Збірник наукових праць (спец. випуск)". К.: Уманський держ. пед. ун-т ім. П.Тичини, 2005. – С. 245-249.

80. Щолок О.Б. Самоосвіта як необхідна складова саморозвитку особистості // Зб. наук. праць "Управління розвитком". Х.: Вид. ХНЕУ, 2005. – №2. – С. 185-186.

81. Щолок О.Б. Генезис та сутність поняття самоосвіта // Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених "Методологія сучасних наукових досліджень” Х.: ХНПУ, 2005. – С. 74.

82. Яциніна Н.О. Ключові напрями формування інформаційної компетенції майбутнього педагога // Зб. наук. праць "Вісник ЛНПУ ім. Т. Шевченка". №4(84). Луганськ: Альма-матер, 2005. – С.292-296.

83. Яциніна Н.О. Інформаційна компетенція майбутнього педагога як основа його творчої діяльності // Зб. наук. праць "Науковий часопис". Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. Вип. 2(12). К.: НПУ, 2004. – С.37-39.

84. Яциніна Н.О. Сутність інформаційної компетенції майбутнього вчителя // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання та виховання". В.13. Харків: ОВС, 2004. – С. 151-156.