kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

1. Бєлявцева Т.В., Біляєва О.В. Застосування діяльнісного середовища Лого при вивченні математики в 5-6 класах // Матеріали V Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Молодь, соціальна політика і проблеми національного відродження України. 18 квітня 2006. Донецьк: Донецький інститут ринку та соціальної політики. – С.22-24.

2. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Застосування технологій комп'ютерного моделювання при вивченні методів обчислень // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару комп'ютерне моделювання в освіті. 26 квітня 2006 р. Кривий Ріг. – С. 8-10.

3. Бєлявцева Т.В., Сенчик Н.В. Електронний курс "Електронні таблиці Excel" // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С. 78-79.

4. Кошелєв М.В. Готові домашні роботи: учбовий посібник. 10 клас. Харків: Майстер-клас. 2005-2006. – С.466-517.

5. Кошелєв М.В. Готові домашні роботи: учбовий посібник. 11 клас. Харків: Майстер-клас. 2005-2006. С.464-497.

6. Кошелєв М.В. Готові домашні роботи з поясненнями (10 клас): учбовий посібник. 10 клас. Харків: Майстер-клас. 2006. – С.486-537.

7. Кошелєв М.В. Готові домашні роботи з поясненнями (11 клас) :учбовий посібник. 11 клас. Харків: Майстер-клас. 2006. С.474-507.

8. Білоусова Л.І., Веприк С.А.. Муравка А.С. Сборник задач по курсу информатики: уч. пособие для учащихся 10-11 класов. М.: Экзамен, 2006. 253 с.

9. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Автоматизована система педагогічної діагностики "Експерт 3.02" // Зб. наук. праць "Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка". Серія "Педагогіка", Тернопіль: Вид-во ТНПУ, 2005. – С.107-108.

10. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Automated Pedagogical Diagnostic System “Expert 3.04” // Proceedings ITEA-2006 (First International Conference “New Information Technologies in Education for All”, Ukraine, IRTC, 29-31 May 2006).  Kiev, 2006.  – P.263-275.

11. Білоусова Л.І., Коптілова Н.С. Розробка електронного курсу "Web-дизайн" для учнів загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-технологічного профілю // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С. 113-115.

12. Білоусова Л.І., Хавелова Л.С. Електронні ресурси як складова освітнього середовища для навчання інформатики // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С. 135-138.

13. Білоусова Л.І., Раков С.А., Жалдак М.І., Биков В.Ю., Жук Ю.О., Горох В.П. Програма спеціального курсу "Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі геометрії загальноосвітніх навчальних закладів // Зб. наук. пр. "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики". В.6 в 3-х томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2006. Т.1: Теорія та методика навчання математики.

14. Білоусова Л.І., Раков С.А., Жалдак М.І., Биков В.Ю., Жук Ю.О., Горох В.П. Програма спеціального курсу "Навчальні дослідження та їх підтримка засобами ІКТ у курсі алгебри і початків аналізу загальноосвітніх навчальних закладів // Зб. наук. пр. "Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики". В.6 в 3-х томах. Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2006. Т.1: Теорія та методика навчання математики.

15. Водолаженко О.В. Конструирование содержания обучения предметной дисциплине (на примере начального курса информатики) // Зб. "Сучасні проблеми професійно-практичної підготовки у вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації.. Харків: Константа, 2005. С. 67-69.

16. Гончаров О.І., Стяглик Н.І. Деякі питання філософського узагальнення проблем викладача українського вищої школи на сучасному роздоріжжі // Зб. наук. праць "Науковий вісник". Серія "Філософія". В.21. Ч.2. Харків: ХНПУ, 2006. – С.15-21.

17. Гуріна Т.М. Модель інформаційної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови // Зб. наук. праць "Пошук молодих". В.5. Херсон: Вид-во ХДХ, 2006.

18. Житєньова Н.В., Лаптева М.В. Формування пізнавального інтересу на уроках інформатики у учнів молодших класів // Зб. наук. праць "Пошук молодих". В.5. Херсон: Вид-во ХДХ, 2006.

19. Комар О.А. Основы работы с персональным компьютером: уч. пособие для слушателей компьютерных курсов. Х.: Изд-во Центра Европейского обучения "Альянс". 2005. 84 с.

20. Костіна О.В. Формування у учнів молодих класів інформаційної культури // Зб. наук. праць "Пошук молодих". В.5. Херсон: Вид-во ХДХ, 2006. С. 65.

21. Кошелєв М.В. Справочник школьника по информатике: навч. посібник. М.: Экзамен, 2006. 164 с.

22. Кошелєв М.В. Итоговые тесты по информатике: навч. посібник. М.: Экзамен, 2006. 242 с.

23. Кошелєв М.В. Дидактичні засади побудови інформаційного банку помилок замкненої моделі прогнозування процесу навчання // Вісник Луганського національного педагогічного університету імені Т.Шевченка, Луганськ: ЛНПУ, 2006. – С.88-92.

24. Лаптєва М.В. Дидактичні підходи до застосування різномовних тлумачних словників в умовах інформатизації освіти // Зб. наук. пр. "Педагогіка та психологія". В.28. Х.: ХНПУ, 2006. – С.45-50.

25. Лопай С.А. Технології застосування групових форм пізнавальної діяльності студентів // Зб. наук. пр. "Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова". Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова. 2005. №3(10). – С. 147-153.

26. Лопай С.А. Групова робота студентів в умовах інформатизації навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті" (24-26 травня 2006 р.). Мелітополь: МДПУ, 2006. – C. 36-37.

27. Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М. Застосування комп’ютера в навчанні математики у початковій школі // Зб. тез доповідей міжнародної науково-методичної конференції "Евристичне навчання математики". 15-17 листопада 2005. Донецьк: Вид-во ДНУ. – С.424-426.

28. Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М. Сучасні інформаційні технології у початковій школі // Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конфер "Сучасні наукові досягнення" 2006. Том 46. Сучасні інформаційні технології. –Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 56-58.

29. Олефіренко Н.В., Лопай С.А. Технологія застосування ділових ігор у вищій школі // Зб. наук. пр. "Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі". Кривий Ріг: Видавничий відділ НметАУ, 2005. – С. 213-215.

30. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Комп’ютерне моделювання як складова фахової підготовки вчителів інформатики // Матеріали Всеукраїнський науково-методичний семінар "Комп'ютерне моделювання в освіті". 26 квітня 2006 р. Кривий Ріг. – С. 50-51.

31. Олефіренко Н.В., Носова В.В. Розробка дидактичного забезпечення курсу "Інформаційні системи" для студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С.124-127.

32. Олійник Т.О. Інформаційні ресурси для інноваційної діяльності педагога // Стаття в газеті "Перше вересня. Інформатика". №8. Київ, 2006. – С.21-23.

33. Олійник Т.О. Особливості інноваційних перетворень в освіті // Новий колегіум. №6. 2005. – С. 22-27.

34. Олійник Т.О., Величко Д.М., Доценко С.О. Інформаційні ресурси для інноваційної діяльності педагога // Міжнародний семінар “Побудова суспільства знань для молоді шляхом використання технологій ХХІ-го століття”, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем (МННЦ) Національної Академії наук України і Міністерства освіти і науки України, 21-23 листопада, 2005, Київ. – С. 144-147 (ел.в.).

35. Олійник Т.О., Гадецька С.В., Савченко Г.О. та ін. Формування здібності до аналітичної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій // Міжнародний семінар “Побудова суспільства знань для молоді шляхом використання технологій ХХІ-го століття”, Міжнародний науково-навчальний центр інформаційних технологій і систем (МННЦ) Національної Академії наук України і Міністерства освіти і науки України, 21-23 листопада, 2005, Київ. – С. 148-150 (ел.в.).

36. Олійник Т.О., Однороб О.О. Розробка дистанційного курсу "Інтернет-маркетинг" // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С. 127-129.

37. Остапенко Л.П. Роль та місце творчих завдань у формуванні професійних умінь учителя інформатики // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних наукових досліджень". Х.: ХНПУ, – С.68-69.

38. Пікалова В.В. Комп’ютерна модель - базова складова навчального дослідження // Матеріали Всеукраїнський науково-методичний семінар "Комп'ютерне моделювання в освіті". 26 квітня 2006 р. Кривий Ріг. – С. 42-43.

39. Valentyna Pikalova, Larissa Bauch, Manfred Bauch. Cross-cultural development of mathematical e-learning content // Budweis. – Р.20-23.

40. Прокопенко А.І. Теоретико-методологічні засади проектування педагогічної системи перспективного управління вищих навчальних закладів Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 72-73.

41. Раков С.А. Педагогічні можливості тестових завдань формату SA – коротка відповідь (на прикладі математики) // Вісник "Тестування і моніторінг в освіті". №9. Харків: Факт, 2006. – С. 40-46.

42. Раков С.А. : автореферат.

43. Рощупкін С.В. Вивчення методу скінченних різниць у курсі комп’ютерне моделювання // Доповідь на Всеукраїнському науково-методичному семінарі “Комп’ютерне моделювання в освіті”, 26 квітня 2006р., Кривий Ріг, – С. 54-55.

44. Рощупкін С.В., Резуненко В.А. Field Radiation of the Ring of the Radial Current from Screened Sphere with the Aperture // The Third International Conference Ultrawideband and Ultrashort Impulse Signals, 18-22 September, 2006, Sevastopol, – p.317-319.

45. Kirilenko A., Kulik D., Steshenko S., Tkachenko V. Analysis of the clinotron slow-wave structure // Proc. of Int. Conf. on Mathematical Methods in Electromagnetic Theory (MMET-06). – Kharkiv, 2006. – P.540-542.

46. Шустакова Т.Б. Критерії розвитку пізнавальної самостійності учнів в умовах інформаційного навчання // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті". Мелітополь: МДПУ, 2006.

47. Яциніна Н.О. Формування інформаційно-технологічної компетентності студентів у навчальному процесі педагогічного університету Матеріали науково-практичної конференції молодих вчених "Методологія сучасних наукових досліджень". Харків: ХНПУ, 2006. – С.103-104.

48. Андрієвська В.М. Комп'ютерна підтримка навчального процесу в початковій школі // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 11-12.

49. Андрієвська В.М. Комп'ютер у молодшій школі // 3б. наук. пр. "Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т.Шевченка". Вип. №2(97) лютий Луганськ: ЛНПУ. 2006. – С. 6-10.

50. Андрієвська В.М. Психолого-педагогічні вимоги впровадження комп'ютера в початкову школу // 3б. наук. пр. "Вісник Харківської державної академії культури". Вип. 17. X.: ХДАК, 2006. – С. 256-262.

51. Андрієвська В.М. Особливості використання інформаційних технологій у початковій школі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Динаміка наукових досліджень" 2006. Том 8. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С. 80-83.

52. Величко Д.М. Використання е-технологій у сучасному освітньому просторі // Зб. наук. праць "Теорія та методика навчання фізики та інформатики". 2006. Кривий Ріг: НМетАУ. – С. 299-302.

53. Величко Д.М. Розробка освітнього сайту засобами CMS-систем // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 19-20.

54. Доценко С.О. Формування готовності до прийняття педагогічних рішень // Матеріали VII міжнародної науково-практичної конференції "Освіта і доля нації". ХДПУ, 6-7 жовтня, 2006. – С. 30-31.

55. Біляєва О.В. Використання діяльнісного середовища Functions при вивченні функцій у шкільному курсі алгебри // Зб. наук. праць "Пошук молодих". В.5. Херсон: Вид-во ХДХ, 2006. – С. 96-99.

56. Біляєва О.В. Застосування електронних таблиць Excel для активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивчення властивостей функцій // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 16.

57. Біляєва О.В. Використання діяльнісного середовища Functions при вивченні функцій у шкільному курсі алгебри // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006.– С. 96-99.

58. Каневська М.В. Організація навчального дослідження студентів при вивченні методів обчислень // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. С. 39-40.

59. Меньшикова О.М. Інтелектуальні ігри як засіб вивчення основ моделювання в початкові школі // Матеріали Всеукраїнського науково-практичного семінару "Комп'ютерне моделювання в освіті". Кривий Ріг: КДПУ, 2006. – С.39-40.

60. Меньшикова О.М. Ефективність навчання інформатики в початковій школі // Пошук молодих. В. 5. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Освітнє середовище як чинник підвищення ефективності навчання природничо-математичних дисциплін". Укладач В.Д.Шарк. Херсон: ХДУ, 2006. – С.122-124.

61. Меньшикова О.М. Особливості викладання пропедевтичного курсу інформатики в початковій школі Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 57-58.

62. Савченко Г.О. Формування готовності до аналітичної діяльності // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 78-79.

63. Шпінь І.І. Проблеми підготовки майбутніх вчителів до використання ІКТ у навчальному процесі // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 100-101.

64. Щолок О.Б. Феномен самоосвіти в інформаційному суспільстві // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія №2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання: Зб. наук. праць. К.: НПУ ім. М. П. Драгоманова. №3 (10) 2005. – С. 318-323.

65. Щолок О.Б. Еволюція та сучасні підходи до визначення сутності поняття "самоосвіта" // Зб. наук. праць "Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки". Київ-Запоріжжя. 2005. Вип. 36. – С. 75-79.

66. Щолок О.Б. Роль самоосвітньої діяльності студентів в умовах сучасного інформаційно-навчального середовища // Матеріали II Всеукраїнської науково-практичної конференції "Особистісно орієнтоване навчання математики: сьогодення і перспективи". 6-7 грудня 2005 року. Полтава: АСМІ, 2005. – С. 232-236.

67. Щолок О.Б. Структура та функції інформаційно-навчального середовища // Матеріали науково-практичної конференції молодих учених "Методологія сучасних і наукових досліджень" Харків: ХНПУ, 2006. – С. 102-103.

68. Щолок О.Б. Інформаційно-навчальне середовище як чинник формування компетентності самоосвіти у майбутнього фахівця // Зб. наук. праць "Освітнє середовище як методична проблема. Херсон: Вид-во ХДУ, 2006. – С. 182-184.