kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Андрієвська В.М. Реформування початкової освіти за допомогою сучасних інформаційних технологій // Матеріали наукової конференції "Наукова індустрія європейського континенту-2007". 1-15 грудня. Дніпропетровськ: Юпітер, 2007. – С.16.

2. Білоусова Л.І. Комп’ютерне моделювання у навчальному процесі // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.6-8.

3. Белоусова Л.И., Веприк С.А. Текстовый редактор Microsoft Word: Практикум: навчальний посібник. Харків: ООО "Компания СМИТ", 2007.-172 с.

4. Білоусова Л.І., Муравка А.С., Олефіренко Н.В. Інформатика: Навчальний посібник. Харків: Фоліо, 2007.– 558 с.

5. Белоусова Л.И., Колгатин А.Г., Колгатина Л.С. Принципы построения автоматизированной системы педагогической діагностики // Стаття в журналі "УСиМ". - №2, 2007. – С.75-81.

6. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Формування математичної компетентності майбутнього інженера з використанням комп’ютерного моделювання у середовищі Maple // Матеріали ІІІ Міжнародної конференції "Стратегія якості у промисловості і освіті" (1-8 червня 2007 р., Варна, Болгарія):. У 2-х томах. Том ІІ. Дніпропетровськ-Варна: Фортуна-ТУ-Варна, 2007. – С.413-415.

7. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Науково-дослідні завдання з математики, як невід’ємний компонент навчання в умовах кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проблеми впровадження кредитно-модульної системи при вивченні фундаментальних дисциплін з погляду студентів та викладачів", 14-16 травня 2007 р.– Харків, 2007. – С.31-33.

8. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Комп’ютерне моделювання як складова підготовки випускника вищого військового навчального закладу // Матеріали II Міжнародної наук.-практ. конф. "Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі", 14-16 листоп. 2006 р. Т.1. – Луганськ, 2006. – С.43-46.

9. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Навчальні дослідження як компонент професійної підготовки майбутнього вчителя // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.8-10.

10. Бєлявцева Т.В., Меньшикова О.М. Особливості ефективного навчання інформатики в початковій школі // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції "Ціннісні пріоритети освіти у ХХІ столітті орієнтири та напрямки сучасної освіти", 3-5 жовтня 2007, м. Луганськ. Ч.1. –Луганськ: Альма-матер, 2007. –С.12-19.

11. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Проведення навчальних досліджень при вивченні методів обчислень // Зб. наук. Пр. "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова". Серія №2 "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання". К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007.- №5 (12). – С. 149-151.

12. Бєлявцева Т.В., Біляєва О.В. Організація навчально-пізнавальної діяльності учнів при вивченні алгебраїчних функцій з використанням електронних таблиць Excel // Зб. наук. Пр. "Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова". Серія №2 "Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання". К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007.- №5 (12). – С. 181-183.

13. Бровко Г. В. Применение компьютерных технологий для диагностики знаний // Матеріали XIV науково-практичної конференції вчителів в ХДУ " НУА. 21 квітня 2007 р. м. Харків. – С.53.

14. Веприк С.А. Методологічні аспекти формування творчих умінь студентів у процесі постановки задач // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.14-16.

15. Гончаров О.І. Андрагогічні проблеми формування інформаційного суспільства // Науковий вісник. Серія "Філософія". В. 22. Харків, 2006. – С.14-16.

16. Гуріна Т.М. Комп'ютерна підтримка уроку англійської мови // Інформатика. – №2. – 2007. – С.6-17.

17. Житєньова Н.В. Формування пізнавальних інтересів підлітків за допомогою інформаційних технологій // Наукові записки. - Випуск 72. Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка. - 2007. - Частина 2. – С.33.

18. Колгатін О.Г. Автоматизована педагогічна діагностика і точність вимірювання // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті. - №10-11, 2006. – С.29-33.

19. Колгатін О.Г. Методологія застосування інформаційних технологій для здійснення педагогічного контролю // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.27-28.

20. Колгатін О.Г. Параметри педагогічної моделі студента // Матеріали І Міжнародної науково-технічної конференції "Інтелектуальні системи в промисловості і освіті". Суми, 2007. – С.80-81.

21. Колгатіна Л.С. Технологія управління самостійною роботою студентів в умовах інформатизації навчання // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.28-30.

22. Лаптєва М.В., Ісакова С.В. Методичні аспекти викладання теми "Глобальна мережа Інтернет" в шкільному курсі інформатики // Зб. матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проектування навчального середовища як методична проблема". Херсон: Вид-во ХДУ, 2007. – С. 55-57.

23. Лопай С.А. Реалізація методу проектів в умовах групової роботи студентів // Нові технології навчання: Наук.-метод. зб. спец. Випуск. К.: Ін-т інноваційних технологій і змісту освіти, 2006. – С. 73-74.

24. Лопай С.А. Групова робота студентів в умовах інформатизації навчання // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Сер.: Педагогіка і психологія. – Зб. статей: Вип. 11. Ч. 2. – Ялта: РВВ КГУ, 2006. – С.267-272.

25. Магдаліна І.В., Колеснік А.Н., Борисенко Т.І. Використання інформаційних технології в системах дистанційного навчання // Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України // Матеріали науково – практичної конференції. Харків, ХНУВС, 2007. – С.22-24.

26. Магдаліна І.В. Використання засобів імітаційного моделювання для оцінки ефективності роботи підрозділів органів внутрішніх справ ХIV міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я" "MicroCAD-2007", НТУ "ХПІ". – С.19-22.

27. Олефіренко Н.В. Проектна діяльність студентів в умовах інформатизації навчального процесу // Матеріали доповідей теоретико-методологічної конференції "Методологічні питання наукового дослідження в педагогіці та соціальній педагогіці", 27 лютого 2007 р., – С.45-47.

28. Олефіренко Н.В. Проектна діяльність студентів в умовах інформатизації навчального процесу // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.45-47.

29. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Інтегроване середовище Turbo Раsсаl 7.0 з курсу "Мови програмування" // Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи. - Харків: ХНПУ, 2007.–32 с.

30. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Основні напрями оновлення курсу "Мови програмування" за умов впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу // Зб. наук. праць "Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи". К. Інститут педагогіки АПН України, 2007.–Вип. 10.– С.87-92.

31. Олефіренко Н.В., Бондаренко В.А. Організація проектної роботи зі школярами при вивченні курсу інформатики // Проектування навчального середовища як методична проблема. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентського науково-практичної конференції. 19-20 квітня, 2007 р. м.Херсон. – Херсон: 2007. – С.46-47.

32. Пікалова В.В. Exploring linear functions: representational relationships // Матеріали міжнародної конференції "Modern Leaning". Варна-Софія: Foi-Conference, 2007. – С.67.

33. Пікалова В.В., Новаковська Л.М. Формування дослідницьких умінь студентів при вивченні теми "Криві другого рівня" // Проектування навчального середовища як методична проблема. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентського науково-практичної конференції. 19-20 квітня, 2007 р. м.Херсон. – Херсон: 2007. – С.107-109.

34. Пономарьова Н.О. Концептуальні засади постановки науково-дослідної роботи студентів вищих педагогічних навчальних закладів // Матеріали теоретико-методологічно конференції "Методологічні питання наукового дослідження та соціальній педагогіці". Харків: ХНПУ, 2007. – С.50-52.

35. Раков С.А., Пеконен Е. Мартикулярний екзамен з математики у Фінляндії. Варіанти завдань // Вісник "Тестування і моніторінг в освіті". №12. Харків: Факт, 2006. – С. 39-42.

36. Раков С.А., Пеконен Е. Мартикулярні екзамени з математики у Фінляндії // Вісник "Тестування і моніторінг в освіті". №11. Харків: Факт, 2006. – С. 11-12.

37. Rezunenko V.A., Roshchupkin S.V., Radchenko E.I. Diffraction field of the vertical dipole from sphere with aperture screening by the dialectical layer // VI International Conference on Antenna theory and Techiques 17-21 September 2007, Sevastopol, Ukraine. – Р.128-130.

38. Єфіменко В.С. Експериментальна перевірка якості тесту для діагностики компетентності учнів з теми "Розгалуження" // Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Математика, економіка, інформатика: актуальні проблеми та методика викладання". Кіровоград: КДПУ, 2007. – С.108-111.

39. Меншикова О.М. Застосування засобів ІКТ у навчанні інформатики, математики та природничих дисциплін у початковій школі // Наукові записки. Вип. 72. Серія: Педагогічні науки. Ч.2.– Кіровоград: РВВ КДПУ ім.Вінніченка, 2007. – С. 184-187.