kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Білоусова Л.І. Потенціал комп’ютерного тестування // Вісник ТІМО. – 2008, № 10. – С.40-44.

2. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В., Самсонов В.В., Гуржий А.М. Програма з інформаційних технологій: навчальний посібник. Харків: Компанія СМІТ, 400 с.

3. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Тестування як компонент навчального процесу // Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопільській національний педагогічний університет імені В.Гнатюка. №7/2008. – С.118-121.

4. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Test in Algorithm Design and Logics for Competition of Talented Children // Research in Mathematical Education. Корея. Т. 12, №.1, март 2008. – С. 27-37.

5. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Практикум з автоматизованої статистичної обробки даних психолого-педагогічного експерименту: навчальний посібник. – Харків, Компанія СМІТ, 2007. – 38 с.

6. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Інформаційні технології статистичної обробки даних у педагогічному університеті // Вища освіта України №2 (додаток 1). Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". – Т.2. – Рівне: РДГУ, 2007. – С.169-174.

7. Микитюк О.М., Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Дослідницька діяльність студентів як невід’ємний компонент навчання в умовах інформаційно-освітнього середовища // Proceedings ITEA-2007 (Second International Conference “New Information Technologies in Education for All: State of the Art and Prospects", Ukraine, IRTC, 21-23 November 2007). – Kiev: 2007. – P.187-194.

8. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В., Коряк С. Complex approach to the information teaching of vocational training students // Зб. праць ІІІ Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти", 1-3 жовтня 2008 р. К.: Академ-періодика, – 2008. С.255-260.

9. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Практичні проблеми модульного структурування навчальної дисципліни // Сучасний Український університет: теорія і практика впровадження інноваційних технологій. – Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції. – Суми: Вид-во СумДУ, 2008. – Ч.2. – C.148-150.

10. Білоусова Л.І., Хачиров Т.С. Культурний простір Інтернету як змістова складова загальноосвітнього курсу інформатики // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.372-373.

11. Бєлявцева Т.В., Демченко О.М. Вивчення програмного курсу "Основи штучного інтелекту" як компонент курсу навчання магістрів у ВНЗ // Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Проектування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема", 24-25 квітня 2008 р., Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С.186-187.

12. Бєлявцева Т.В., Меньшикова О.М. Моделювання як засіб навчання у початковій школі // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Комп’ютерне моделювання в освіті", Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – С.10-11.

13. Бєлявцева Т.В., Каневська М.В. Інтелектуалізація засобів моделювання з лабораторного практикуму методів обчислень // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Комп’ютерне моделювання в освіті", Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – С.8-9.

14. Бєлявцева Т.В., Меньшикова О.М. Застосування ІТ технологій на уроках в початковій школі // Наукові записки. Серія: Педагогіка. Тернопільській національний педагогічний університет імені В.Гнатюка. №7/2008. С.110-113.

15. Бєлявцева Т.В., Канівська М.В. Засоби ІКТ як основа дослідницького підходу в навчанні студентів фізико-математичних спеціальностей // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.450-451.

16. Бєлявцева Т.В., Меншикова О.М. Use of didactics games with ict at primary school // Зб. праць ІІІ Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти", 1-3 жовтня 2008 р. К.: Академ-періодика, 2008. – С.293-300.

17. Веприк С.А., Рощупкін С.В. Загальні теоретичні питання комп’ютерних технологій опрацювання інформації // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Комп’ютерне моделювання в освіті", Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – С.11.

18. Гончаров О.І., Стяглик Н.І. Деякі питання підготовки вчителя природничо-математичного профілю в сучасних умовах // Фаховий журнал в галузі педагогічних наук. Новий колегіум. №5, 2007. С.93-95.

19. Гончаров О.І., Проскурня О.І. Деякі вимоги до підготовки магістерських робіт з математики і методики її викладання // Зб. наук. робіт Всеукраїнської науково-практичної конференції "Проектування освітніх середовищ як методична проблема". Херсон, 2008. – С.165-168.

20. Гризун Л.Е. Експертиза проекту модульної структури навчальної дисципліни // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність. - Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2008 р, у 2-х ч.; ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – Ч.1. – С.226-228.

21. Гризун Л.Е. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань // Монографія, ХНПУ імені Г.С. Сковороди. – Харків, 2008. – 302 с.

22. Гризун Л.Е. Проблеми експертного оцінювання якості проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань // Педагогіка та психологія: Зб. наук. пр. – Харків: Курсор, 2008. – Вип.33. – C. 4-12.

23. Гризун Л.Е. Місце модульної структури навчальної дисципліни в базі знань інформаційно-методичної системи "ВНЗ" // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка (Педагогічні науки).– Луганськ: Альма-матер, 2008. – № 18 (157). – С.20-26.

24. Гризун Л.Е. Критерії оцінювання якості проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань // Наукові записки.–Вип. 77.– Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград:РВВ КДПУ ім. В. Винниченка.–2008. – Ч.2.– C.169-175.

25. Гризун Л.Е. Визначення специфіки дисциплін різних типів як один із чинників формування змісту вищої професійної освіти // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наукова монографія за редакцією проф. Єрмакова С.С. – Харків: ХДАДМ (ХХПІ), 2008. – № 8. – C.51-56.

26. Прокопенко І.Ф., Гризун Л.Е. Проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань як чинник формування освітнього середовища ВНЗ // Професіоналізм педагога в контексті Європейського вибору України. – Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2008 р., м. Ялта. – Зб. статей. – Ялта: РВВ КГУ, 2008. – Ч.2. – С. 79-82.

27. Гуріна Т.М. Модель інформаційної компетентності майбутнього вчителя іноземної мови // Зб. наук. праць. Методи. – Харків: Вид-во ХДУ, 2007. – С.115-120.

28. Гуріна Т.М. Інформаційна компетентність та інформаційна грамотність // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність". 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч.І.– Харків, ХНПУ, 2008.– С.370-371.

29. Єфіменко В.С. Information technocologies in monitoring of the 7-9 forms pupils leaning achievements on informatics // Зб. праць ІІІ Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти", 1-3 жовтня 2008 р. К.: Академ-періодика, 2008. – С.307-313.

30. Єфіменко В.С. Моніторинг у шкільному курсі інформатики в системі освіти ХХІ століття // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.456-457.

31. Житєньова Н.В. The teenagers cognitive interest ways with computer support // Зб. праць ІІІ Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти", 1-3 жовтня 2008 р. К.: Академ-періодика, 2008. – С.320-325.

32. Житєньова Н.В. Роль комп’ютерної підтримки у навчанні дисциплін природничо-математичного циклу // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.436-437.

33. Колгатін О.Г. Didactical requirements of software for learning testing // Зб. праць ІІІ Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти", 1-3 жовтня 2008 р. К.: Академ-періодика, 2008. – С.54-64.

34. Колгатін О.Г. Вимірювання параметрів педагогічної моделі студента за допомогою тестів // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 2. Комп’ютерно-орієнтовані системи навчання. – Вип. 6 (13). – К.: 2008. – С. 126–130.

35. Колгатін О.Г. Вимірювання якостей знань за допомогою тестів // Матеріали Всеукраїнського науково-методичного семінару "Комп’ютерне моделювання в освіті", Кривий Ріг, 24 квітня 2008 р. – Кривий Ріг: КДПУ, 2008. – С.27-28.

36. Колгатін О.Г. Вплив вгадування на надійність тестових результатів у комп’ютерних системах педагогічної діагностики // Математика в школі. – № 2 (78) 2008. – С. 36-41.

37. Колгатін О.Г. Дидактичні вимоги до засобів автоматизованої педагогічної діагностики // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наук. праць / за ред. проф. В.І. Євдокимова та проф. О.М. Микитюка / ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2007. – Вип. 27. – С.65-74.

38. Колгатін О.Г. Дидактичні можливості системи автоматизованої педагогічної діагностики «Експерт 3.05» // Вісник ТІМО. – 2008, № 6. – С.14-21.

39. Колгатін О.Г. Досвід впровадження автоматизованої системи діагностики навчальних досягнень з методів математичної статистики // Електронне видання. Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №1. – 14 с. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em5/emg.html.

40. Колгатін О.Г. Експериментальне дослідження впливу коливань уваги на результати комп’ютерного тестування // Вища освіта України. – 2008. – №1(28). – С.83-90.

41. Колгатін О.Г. Моніторинг навчальних досягнень в освіті суспільства знань // Вимірювання навчальних досягнень школярів і студентів: гуманістичні, методичні, технологічні аспекти: Матеріали 2-й Міжнародної науково-методичної конференції, 13–14 грудня 2007 р. – Х., 2008. – С.55–63.

42. Колгатін О.Г. Розвиток педагогічної діагностики в освітньому просторі суспільства знань // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.434-435.

43. Колгатін О.Г., Єфіменко В.С. Тестування компетентності учнів із теми «Розгалуження» // Вісник ТІМО. – 2008, № 5. – С.31-35.

44. Лаптєва М.В., Ісакова С.В. Програмна підтримка пропедевтичного курсу інформатики в добу глобалізації // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.410-411.

45. Лопай С.А. Методика впровадження проектної діяльності у процес підготовки майбутніх педагогів // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2008. – Т. 3.: Теорія та методика навчання інформатики. – С. 287-291.

46. Магдаліна І.В. Один з підходів до моделювання роботи локальних обчислювальних мереж // Системи обробки інформації. Вип. 2(69), 2008. - С.80-82.

47. Магдаліна І.В. Розробка програмно-алгоритмічних засобів моделювання складних дискретних систем // Системи обробки інформації. Вип. 3(70), 2008. – С.78-80.

48. Магдаліна І.В., Колеснік А.Н., Борисенко Т.И. Використання інформаційних технології в системах дистанційного навчання // Матеріали науково-практичної конференції "Інформатизація вищих навчальних закладів МВС України". Харків, ХНУВС, 2008. С.33-35.

49. Магдаліна І.В., Шматко О.В., Неронов О.О. Методы и средства проектирования систем информационного обеспечения поддержки принятия решений типа ситуационных центров // Системи управління, навігації та зв’язку. Збірник наукових праць. – Київ, ДП "Центральний науково-дослідний інститут навігації і управління". – 2008. – №2. – С.124-128.

50. Меньшикова О.М. Застосування ІКТ в навчанні молодших школярів – наявна потреба освіти ХХІ століття // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства: Освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008 р., у 2-х ч., ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Харків, 2008. – Ч.1. С.448-449.

51. Олефіренко Н.В., Пономарьова Н.О. Застосування інформаційно-комунікаційних технологій в організації групової роботи студентів // Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: Збірник наукових праць. Випуск VII: В 3-х томах. – Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ , 2008. – Т.3: Теорія та методика навчання інформатики С.169-172.

52. Олефіренко Н.В., Пономарьова Н.О. Pedagogical software using at secondary school teaching // Зб. праць ІІІ Міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: система електронної освіти", 1-3 жовтня 2008 р. К.: Академ-періодика, 2008. – С.314-319.

53. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Формування готовності студентів до дослідницької діяльності у рамках програми «Intel. Навчання для майбутнього» // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка.-2008.-№8.- С.112-115.

54. Олефіренко Н.В., Андрієвська В.М. Застосування сучасних інформаційних технологій у початковій школі // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.438-439.

55. Олефіренко Н.В., Коломієць М.О., Кайда А.Ю. Розробка електронного довідника з історії мов програмування // Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Проектування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема", 24-25 квітня 2008 р., Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С.168-169.

56. Ольховський Е.О., Булгаков О.О., Шмакова О.В. The bulk and surface helicons in the regularly inhomogeneous semiconductor structure // Proc. of the XVII International Conference on Microwaves, Radar and Wireless Communications. 2008. Vol. 2. – pp. 581-584.

57. Остапенко Л.П. Науково-дослідна практика як компонент підготовки студентів педагогічних спеціальностей кваліфікаційного рівня "Магістр" // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.432-433.

58. Пікалова В.В. Деякі питання підготовки майбутнього вчителя математики до організації навчально-дослідницької діяльності учнів із застосуванням комп’ютера // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.368-369.

59. Пономарьова Н.О. Організація самостійної роботи студентів в умовах КМСОНП // Наука і соціальні проблеми суспільства: освіта, культура, духовність: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції, 20-21 травня 2008 р., у 2-х ч.; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди.- Харків, 2008.-Ч.1. – С.442-444.

60. Пономарьова Н.О., Ланцев В.О. Країна на порозі тестування // Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Проектування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема", 24-25 квітня 2008 р., Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. С.191-193.

61. Гогенко О.В., Раков С.А. Науково-методичні засади курсу "Кваліметрія в освіті" для систем підготовки магістрів педагогічних спеціальностей // Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Проектування педагогічних середовищ з природничо-математичних дисциплін як методична проблема", 24-25 квітня 2008 р., Херсон: Вид-во ХДУ, 2008. – С.184-185.

62. Яциніна Н.О. Етапи формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя // Зб. наук. пр. Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань: СПД Жовтий, 2008. – Ч.4. – С.292-298.

63. Яциніна Н.О. Поетапне формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього фахівця в галузі освіти // Інформаційно-комунікаційні технології навчання. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 3-5 червня 2008 р. – Умань: ПП. Жовтий, 2008. – С.197-199.

64. Яциніна Н.О. Модель формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя в навчальному процесі педагогічного університету // Зб. наук. пр. "Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Педагогіка, психологія і соціологія. – Донецьк: ДНВЗ "ДонНТУ", 2008. – С.244-248.

65. Яциніна Н.О. Інформаційно-технологічна компетенція як необхідна складова підготовки сучасного вчителя // Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції "Наука і соціальні проблеми суспільства, освіта, культура, духовність", 20-21 травня 2008р., м. Харків. Ч. І. Харків: ХНУ, 2008. – С.440-441.

66. Яциніна Н.О. Формування інформаційно-технологічної компетенції майбутнього вчителя у навчальному процесі педагогічного університету: автореферат. Харків: ХНПУ, 2008. – 21 с.