kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Дидактичні ситуації з використанням комп’ютера у навчанні молодших школярів // Електронне наукове фахове видання "Інформаційні технології і засоби навчання". Вип. 4(8).– Київ.– 2008. http://nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em8/emg.html.

2. Андрієвська В.М. Проектування дидактичних ситуацій у навчанні молодших школярів з використанням комп'ютера: автореферат.

3. Білоусова Л.І., Лопай С.А. Тренінг "Безпека дітей в Інтернеті" http://kafinfo.org.ua/index.php/news/114-trening.

4. Білоусова Л.І., Бєлявцева Т.В., Беркут А.А. Використання мультимедійних презентацій при вивченні англійської мови // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 127-128.

5. Білоусова Л.І., Веприк С.А., Муравка А.С. Сборник задач по курсу информатики 10-11 класс: уч. пособие для учащихся 10-11 класов. Изд. 2-е. М.: Экзамен, 2009. – 253 с.

6. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В., Муравка А.С. Інформатика: навч. посібник для учнів 10-11 класів ЗОШ. Харків: Факт, 2009. – 352 с.

7. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Технологія навчання майбутніх інженерів дисциплінам природничо-математичного циклу з використанням комп’ютерного моделювання в середовщі Maple // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Безперервна фізико-математична освіта: проблеми, пошуки, перспективи". Бердянськ: БДПУ, 2009. С. 24-26.

8. Білоусова Л. І., Гризун Л.Е. Технологія проектування модульної структури навчальної дисципліни на інтегративних засадах // Зб. наук. пр. Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. В.11. К.: видавничо-редакційний центр Інституту реклами, 2009. - С. 23-28.

9. Білоусова Л. І., Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С.Педагогічна діагностика з використанням інформаційних технологій // Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2008. – Випуск 1. – С. 13–21.

10. Білоусова Л. І., Микитюк О. М., Колгатіна Л.С. Сучасні педагогічні технології у контексті ідеї неперервної освіти // УСиМ. – 2009. – № 2. – С. 58–65.

11. Белоусова Л.И., Микитюк А.Н., Колгатин А.Г., Литвинов Ю.В. Информационно-образовательная среда университета как основа организации учебной и исследовательской деятельности студентов // Educational Technology & Society. – 2008. – №11(3) http://ifets.ieee.org/russian/depository/v11_i3/html/8.htm.

12. Білоусова Л.І., Мелешенко Г.О. Підготовка вчителя до використання мультимедіа підтримки у навчанні природничих дисциплін // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 135-136.

13. Білоусова Л.І., Яциніна Н.О. Модель формування інформаційно-технологічної компетенції сучасного вчителя в навчальному процесі педагогічного університету // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки. Зб. наук. пр. Запоріжжя. – 2009. – Вип. 53. –С.46-51.

14. Гончаров О.І., Стяглик Н.І.Використання принципів функціонування антропогенних систем для поліпшення дидактичного процесу (принцип оптимального навантаження) // Науковий вісник. Серія "Філософія" / ХНПУ імені Г.С.Сковороди. – Харків: ХНПУ, 2008. – Вип.. 29. – С. 122-125.

15. Гончаров О.І., Малець Є.Б., Стяглик Н.І. Вища педагогічна освіта і наука України: історія, сьогодення та перспективи розвитку. Харківська область // АПН України Асоціація ректорів педагогічних університетів Європи. Інститут вищої освіти. Київ: Знання України. – 2009.– С. 209-219.

16. Гончаров О.І., Стяглик Н.І, Гончаров Д.О. Використання принципів побудови та функціонування антропогенних систем для вирішення дидактичних питань // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної конференції: "Освіта і доля нації". Антикризовий потенціал освіти та виховання (2-3 жовтня 2009 р.). Харків: ХНПУ, 2009.-С. 41-43.

17. Гризун Л.Е. Портфоліо вчителя інформатики для підтримки викладання теми "Алгоритмізація шкільного курсу інформатики" // Всеукраїнська конференція "Освіта і виховання в умовах глобальної кризи". 2-3 жовтня 2009. Харків: ХНПУ. – С.18.

18. Гризун Л.Е. Дидактичні основи проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань: автореферат.

19. Гуріна Т.М. Інформаційна компетентність та інформаційна грамотність // Педагогічна діяльність працівників освіти згідно сучасних вимог на Україні. – Матеріали науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2009 р., м. Харків. – Зб. статей. – Харків: ХДУ.– С. 81.

20. Житєньова Н.В. Комп’ютерна підтримка у процесі навчання в сучасній школі // Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. "Проектування освітніх середовищ як методична проблема". Херсон, 16–19 вересня 2008 р. – Херсон, 2008. – С. 215–216.

21. Житєньова Н.В. Застосування комп’ютерної підтримки для формування пізнавального інтересу учнів у процесі навчання природничо-математичних дисциплін в основній школі: навчальний посібник. – Харків. – 2008.– 60 с.

22. Житєньова Н.В. Роль комп’ютерної підтримки у навчанні природничо-математичних дисциплін // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. – 2008. – том V (12). – С. 202-206.

23. Житєньова Н.В. Дидактичний потенціал комп’ютерної підтримки у навчанні шкільних дисциплін природничо-математичного циклу // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. Харків. – 2008. – №29. – С. 68-74.

24. Житєньова Н.В. Формування пізнавального інтересу учнів 7-9 класів у процесі навчання дисциплін природничо-математичного циклу: автореферат.

25. Колгатін О.Г. Автоматизована педагогічна діагностика у сучасному університеті // Інформаційні технології і засоби навчання. – 2008. – №1. http://www.ime.edu-ua.net/em8/content/08kogumi.htm.

26. Колгатін О.Г. Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті: збірник наукових праць. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – Випуск 3. – С. 128–134.

27. Колгатін О.Г. Дидактичні та етичні вимоги до автоматизованої педагогічної діагностики // П’ята міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах", Херсон, 20-23 травня 2009. – Херсон: Видавництво ХДУ, 2009. – С. 75.

28. Колгатін О.Г. Курс інформатики як база для розвитку педагогічної діагностики // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. – №5(17). – 2008. – С. 78–84.

29. Колгатин А.Г. Параллельные варианты теста в автоматизированных системах диагностики // Педагогические измерения. – 2008. – № 2. – С. 51–65.

Колгатін О.Г. Педагогічна діагностика та інформаційно-комунікаційні технології Монографія. Х.: ХНПУ, 2009, 324 с.

30. Лаптєва М.В., Посмєтухова А.В. Використання методу проектів у старшій школі під час вивчення курсу інформатики // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 137-138.

31. Лопай С.А. Підготовка студентів педагогічних ВНЗ до впровадження методу проектів у школі // Зб. наук. пр. Наукові записки Тернопільського педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Педагогіка. – 2008. – № 8. –С. 80-83

32. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Данильчук Т.В., Сосніхіна С.Є. Внесок А.П.Єршова в розвиток інформатики як навчальної дисципліни // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 130-131.

33. Ольховський Є.О., Шрамкова О.В. Transmission spectra of a waveguide filled by quasiperiodic semiconductor structures // The 2nd European Topical Meeting on Nanophotonics and Metamaterials 5 - 8 January, 2009, Seefeld ski resort, Tirol, Austria. (ел.в.).

34. Ольховський Є.О., Шрамкова О.В. Investigation of plane-wave reflection and transmission through the multilayered quasiperiodic semiconductor waveguide // International Congress on Advanced Electromagnetic Materials in Microwaves and Optics, August 31 – September 4, 2009, London, UK. (ел.в.).

35. Ольховський Є.О., Шрамкова О.В. Magnetoplasma Waves in Semiconductor Periodic and Quasi-Periodic Layered Waveguides // NATO Advanced Research Workshop on Terahertz and Mid Infrared Radiation: Basic Research and Applications TERA - MIR 2009, 3-6 November 2009 Institute of Theoretical and Applied Physics, Turkey (ел.в.).

36. Пономарьова Н.О., Демидова О.С. Системи автоматизованого перекладу ті х застосування у навчанні англійської мови // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 131-132.

37. Пономарьова Н.О., Клейменова К.В., Ножка С.В. Розробка комп’ютерних інтелектуальних ігор засобами мови програмування Delphi 7.0 // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 132-135.

38. Мазен Шахин, Валентина Пикалова Explorations in Elementary Mathematical Modeling // Computer Algebra and Dynamic Geometry Systems in Mathematics Education RISC, Castle of Hagenberg, Austria. July 11-13, 2009. S.6.

39. Токарева А.В., Пікалова В.В. Програма Georgia як складова електронних ресурсів навчання математики // Пошук молодих. В.8. Зб. матеріалів Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції "Компетентнісний підхід до вивчення природничо-математичних дисциплін в основній і старшій школі". – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2009. – С. 108-109.

40. Рощупкін С.В., Веприк С.А. Інформаційна компетентність та інформаційна грамотність // Педагогічна діяльність працівників освіти згідно сучасних вимог на Україні. – Матеріали науково-практичної конференції, 18-20 вересня 2009 р., м. Харків. – Зб. статей. – Харків: ХДУ.– С. 79-80.

41. Раков С.А. Mathematics Teacher Training in Ukraine // International comparative study in Mathematics teacher training.- CfBT Educational Trust, 2008. – Р. 36-39 (www.cfbt.com).

42. Раков С.А., Сидоренко О.Л., Русанова Н.О.Міжнародні порівняльні моніторингові дослідження як інструмент вдосконалення національних систем математичної освіти // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства, Збірник наукових праць. ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2008 р. – С. 514-520.

43. Раков С.А. Концепція тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) випускників загальноосвітніх навчальних закладів // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті - № 9.-2009. – С. 5-28.

44. Раков С.А., Ковтунець В.В. Пілотне дослідження прогностичної валідності ЗНО абітурієнтів 2008 року за результатами зимової та літньої сесій 2008/2009 навчального року // Вісник. Тестування і моніторинг в освіті.- №11.-2009. – С. 15-20.

45. Раков С.А., Горох В.П., Осенков К. Mathematics, Computer Mathematical Systems, Creativity, Art // Handbook of Research on Computational Arts and Creative Informatics by Giovanni Vincenti, Goran Trajkovski, James Bra-man (Editor). Hersey, New York, IGI Global, 2009, I – XXIV+ 474, Ch. XV, – P. 253-279.

46. Хавелова Л.Б. Роль Internet-музеїв в навчально-виховному процесі // Збірник матеріалів ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці" (9-11 квітня). – Луганськ: Альма-матер, 2009. – С. 201-203.

47. Хавелова Л.Б. Роль Internet-музеїв в навчально-виховному процесі та перспективи їх розвитку // Вісник Луганського національного університету імені Т. Шевченка. Педагогічні науки, №15 (178), Серпень. – Луганськ: Видавництво Державного закладу "ЛНУ імені Т.Шевченка", 2009. – С. 226-233.