kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


 1. Андрієвська В.М. Сучасні методи організації навчальної роботи учнів молодшого шкільного віку // Міжнародна конференція "Образование и наука ХХІ века". - Режим доступу: http://rusnauka.com/page_ru/htm
 2. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Мультимедійні технології у початковій ланці освіти // Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №2 (16). - Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em16/content/10avmeol.htm
 3. Бєлявцева Т.В. Підготовка студентів до роботи під егідою Малої академії наук // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 11-16.
 4. Бєлявцева Т.В., Шоно Т.С. Розв'язок оптимізаційних задач засобами табличного процесора // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 5-10
 5. Білоусова Л.І. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до проведення предметних учнівських змагань // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 17-22.
 6. Білоусова Л.І. Інформатика в школі: ключові проблеми курсу // Комп'ютер в школі та сім'ї. №2(82), 2010. - С.26-29.
 7. Білоусова Л.І. Єдиний державний іспит з інформатики в Росії: тенденції і перспективи // Вісник ТІМО. №6, 2010. С.36-43.
 8. Білоусова Л.І., Дегтярьова Г.А. Гуманізація навчального процесу в основній школі засобами інформаційних технологій (на прикладі української мови та літератури). Навчальний посібник для вчителів та студентів ВНЗ. Харків: Факт, 2010. - 276 с.
 9. Білоусова Л.І., Горонескуль М.М. Курс вищої математики у середовищі Maple: Навчальний посібник. - Х.: УЦЗУ, КП "Міська друкарня", 2009. - 412 с.
 10. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Інформаційна технологія проектування модульної структури навчальної дисципліни на засадах інтеграції наукових знань // Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №4 (18). Режим доступу до журналу: http://www.ime.edu-ua.net/em18/content/10bliiks.htm
 11. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Формування пізнавального інтересу учнів основної школи до навчання природничо-математичних дисциплін за комп'ютерної підтримки // Інформаційні технології і засоби навчання. 2010. №2 (16). - Режим доступу: http://www.ime.edu-ua.net/em16/content/10bliscf.htm.
 12. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Автоматизація системи педагогічної діагностики як перехід до якісно нового рівня діагностичної діяльності // Вісник. ТІМО. - 2010. - № 3. - С. 36-39.
 13. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Інформатика в таблицях і схемах. Посібник для учнів і вчителів ЗОШ. Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2010. - 112 с.
 14. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Навчальний посібник "Інформатика в таблицях і схемах" як складова навчально-методичного забезпечення загальноосвітнього курсу інформатики // Науково-методичний журнал. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - №3(27). К.: Освіта України, 2010. - С.4-10.
 15. Білоусова Л.І., Ольховський Є.О. Проведення тижня інформатики в університеті як спосіб активізації навчально-дослідної діяльності студентів у предметній галузі // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 15-20.
 16. Білоусова Л.І., Хачіров Т.С. Компонент підготовки людини до життя й діяльності у суспільстві сталого розвитку // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 88-93.
 17. Білоусова Л.І., Хачіров Т.С. Комунікаційна компетентність у ракурсі ключових якостей людини суспільства сталого розвитку // Педагогічний дискурс: зб. наук.пр. / Хмельницький: ХГПА, 2010. - Вип.. 7. - С.46-51.
 18. Білоусова Л.І., Яциніна Н.О. // Модель формування інформаційно-технологічної компетенції сучасного вчителя в навчальному процесі педагогічного університету // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук пр. - Запоріжжя. - 2009. - Вип. 53. - С. 46-51.
 19. Білоусова Л.І., Яциніна Н.О. Професійна педагогічна компетентність: сутність і структура // Теорія і методика навчання та виховання: зб. наук. пр. - 2010. - Вип. 25 - 172 с. - С. 12-20.
 20. Бровко Г.В. Педагогические сообщества как форма самообразования и повышения квалификации учителей // Региональная научно-практическая конференция учителей "Воспитание воспитателей в условиях глобального финансово-экономического и духовного кризиса общества".- Х.: НУА, 2010. - С. 25.
 21. Бровко Г.В. Дети и Интернет // IV родительский форум "Семья и школа - гарантии нравственного воспитания детей".- Х.: НУА, 2010. - С. 38-45.
 22. Бровко Г.В., Пономарьова Н.О. Проблематика досліджень в галузі педагогічних інновацій // VIII Міжнародна науково-практична конференція "Теорія й методика навчання фундаментальних дисциплін вищої школи: зб. наук. пр. - Вип. VI, Крив. Ріг, 2010. - С. 189-193.
 23. Веприк С.А. Творчий процес: психофізіологічні аспекти // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 42-49.
 24. Веприк С.А. Творчий процес та його фази // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 105-110.
 25. Гончаров О.І. І доки є пам'ять у людей. Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. Харків: ХНПУ, 2010. ІІІ.5. - С. 327-330.
 26. Гончаров О.І. Про спадкоємність освітянських стратегій "доринкової" і "ринкової" епох // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.3. - С. 40-43.
 27. Гончаров О.І., Гончаров Д.О. Про синергетичний підхід до реалізації навчально-виховного процесу в навчальному закладі // Освіта і доля нації. Перспективи та орієнтири розвитку українського суспільства. Матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної конференції (21-22 травня 2010 р. Харків: ХНПУ, 2010. - С.92-94.
 28. Гончаров О.І. Місце і роль гурткової роботи в процесі професійної підготовки майбутнього вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 7-10.
 29. Гризун Л.Е., Емурлаєва Г.С. Використання он-лайн засобів у навчанні англійської мови учнів 5-7 класів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 50-54.
 30. Гризун Л.Е., Косова К.О. Потенціал електронного портфоліо в педагогічній та професійній діяльності вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 55-61.
 31. Гризун Л.Е., Маленко О.В. Можливості мобільного навчання для підвищення ефективності вивчення іноземних мов // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.3. - С. 44-49.
 32. Гуріна Т.М. Комп'ютерна підтримка країнознавчого компоненту курсу англійської мови для ЗНЗ // Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. №5.-2009.-С. 95-101.
 33. Єфіменко В.С. Основна школа як важливий етап інформаційної компетентності фахівця // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - Вип. 6. - С. 147-153.
 34. Житєньова Н.В. Навчально-методичний посібник до курсу "Інформаційно-комунікаційні системи в освіті". Навчальний посібник для вузів. Харків: ФОП "Азамаєв", 2010. -178 с.

 35. Житєньова Н.В. Використання інфомаційно-комунікаційних технологій у процесі підготовки майбутніх // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Збірник наукових праць. - Харків. - 2010. - №29. - С. 68-74.

 36. Житєньова Н.В. Використання комп'ютерної підтримки у навчанні природничо-математичних дисциплін // Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору. - 2010. - том VI (14). - С. 200-205.

 37. Житєньова Н.В. Аспекти застосування комп'ютерної підтримки у процесі підготовки майбутніх вчителів // Педагогіка та психологія. Збірник наукових праць / За заг. Редакцією І.Ф. Прокопенка, чл.-кор. В.І.Лозової. - Харків. - 2010. - №37. - С. 65-70.

 38. Житєньова Н.В. Реалізація сучасних підходів у викладанні природничо-математичних дисциплін за комп'ютерної підтримки // Теорія та методика навчання та виховання: Збірник наукових праць / За редакцією член-кор.АПН України А.В.Троцко. - Харків. - 2010. - Вип.25. - С. 80-86.
 39. Замула А.М. Комплексний підхід до використання комп'ютера в початковій школі // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 111-116.
 40. Колгатін О.Г. Творча група «Олімпійські резерви» // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 47-48.

 41. Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навчального процесу в автоматизованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - Випуск 5. - С. 122-128.

 42. Колгатін О.Г. Вимоги до проектування автоматизованої системи педагогічної діагностики // Інформаційні технології і засоби навчання. - 2010 - № 5(19). - Режим доступу http://www.ime.edu-ua.net/em19/content/10kogdpo.htm.

 43. Колгатін О.Г. Модель фахівця як відображення мети навального процесу в автоматизованій системі педагогічної діагностики // VI міжнародна науково-практична конференція "Інформатизація освіти України. ІКТ у вищих навчальних закладах", Херсон, 3-6 червня 2010. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2010. - С. 44-45.
 44. Колгатін О.Г., Котенко А.С. Методичний посібник для вчителя з курсу «Інформатика-10» // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 111-117.
 45. Колгатіна Л.С. Ковальова О.С. Дистанційний курс «Часові форми дієслова в англійській мові» // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 107-110.
 46. Колгатіна Л.С., Чепелєва І.А. Компоненти методичного посібника з інформатики для дев'ятих класів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 118-123.
 47. Комар О.А. Основы работы с персональным комп'ютером. Навчальний посібник для слухачів комп'ютерних курсів. Вид. 5, перероб., випр. - Харків: Вид-во Центра інтенсивного навчання "IнтерКОЛО", 2010. - 84 с.
 48. Кошелєв М.В. Все готовые домашние работы + золотые объяснения Навчальний посібник. 11 класс. - Київ: "Мастер-класс", 2009. - С. 480-515.
 49. Лаптєва М.В., Борзикіна Н.В. Використання електронного англо-українсько-російського інтерактивного словника при вивченні англійської мови // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 26-33.
 50. Лопай С.А. Застосування технологій web 2.0 у навчанні студентів // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров'я: Тези доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІІІ (12-14 травня 2010 р., Харків). - Харків, НТУ "ХПІ". - С. 50.
 51. Лопай С.А. Тренінг "Безпека дітей в Інтернеті // Стаття в ел. вигляді. - Режим доступу: http://kafinfo.org.ua/index.php/news/114-trening.
 52. Лопай С.А. Система обліку відвідування й успішності студентів «Електронний журнал» // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 149-154.
 53. Лопай С.А. Нові інформаційні технології у проектній діяльності майбутніх учителів інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 138-143.
 54. Олефіренко Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології у шкільній освіті зарубіжних країн // Науково-методичний журнал. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. - №4(28). К.: Освіта України, 2010. - С.19-28.
 55. Олефіренко Н.В. Навчання студентів методу проектів із застосуванням інформаційно-комунікаційних технологій // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 63-66.
 56. Олефіренко Н.В., Браславська О.О. Підготовка вчителя до використання інтерактивних технологій у навчальному процесі // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 96-104.
 57. Олефіренко Н.В., Ярошук І.В. Шляхи використання сервісів web 2.0 у навчальному процесі // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 162-167.
 58. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Мова програмування Delphi. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт для студентів спеціальності "Інформатика". - Харків, 2010. - 160 с.
 59. Ольховський Є.О. Підготовка та оформлення дипломних і магістерських робіт. Методичні рекомендації. - Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2010. - 48 с.
 60. Ольховський Є.О. Цікава інформатика // Газета "Учитель". - Харків: ХНПУ, 2010. - 4-5. - С. 5.
 61. Ольховський Є.О., Рощупкін С.В. Організація роботи творчої групи "Інтернет-ресурси інформатичної освіти" // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 67-72.
 62. Ольховський Є.О., Конюшенко Н.О. Технологія створення електронного засобу навчання // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 131-136.
 63. Остапенко Л.П. Педагогічна практика як складова професійної підготовки сучасного вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 153-157.
 64. Остапенко Л.П. Формування дослідницької діяльності майбутніх вчителів під час пропедевтичної практики // Теорія та методика навчання фундаментальних дисциплін у вищій школі: збірник наукових праць. Випуск ІV. - Кривий Ріг: НМетАУ, 2010. -с. 185-188.
 65. Пікалова В.В. Вивчення та дослідження геометрії засобами GeoGebra // Доповідь на міжнародній конференції «Системи комп'ютерної алгебри та динамічної геометрії в математичній освіті». 29.06 - 1.07. 2010. Хлубока над Влтавой, Чехия. - Режим доступу: http://home.pf.jcu.cz/~cadgme2010/annotations/43_Valentyna_Pikalova.pdf
 66. Пікалова В.В. Дослідження доведення з GeoGebra // Доповідь на міжнародній конференції "Інтернаціональний день Geogebra», 9.09.2010, Саламанка, Іспанія. С. 13.
 67. Пікалова В.В. Викладання та переосмислення доведення засобами систем динамічної геометрії // Доповідь на міжнародному семінарі 5-й семінар з математичного та наукового електронного вмісту» 10-11.09.2010, Саламанка, Іспанія. С. 35-36.
 68. Пономарьова Н.О. Конкурс авторських програмних розробок як форма науково-дослідної роботи студентів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С. 73-77.
 69. Пономарьова Н.О., Новікова М.О. Тренінг як форма практично-професійної підготовки у вищій школі // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 155-161.
 70. Пономарьова Н.О., Савченко А.С. Інтерактивні методи в контексті особистісно орієнтованого навчання // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 168-172.
 71. Рощупкін С.В. Концепція та можливості web 2.0 // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.2. - С. 182-188.
 72. Хачіров Т.С. Підготовка майбутнього вчителя інформатики до адміністрування шкільного комп'ютерного класу // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Факт, 2010. - Вип.3. - С. 167-170.
 73. Шустакова Т.Б. Проблема формування пізнавальної самостійності учнів та студентів в умовах інформатизації освіти // Матеріали VI міжнародної конференції "Стратегія якості у промисловості і освіті", 4-11 червня 2010 р., Дніпропетровськ-Варна, Болгарія.-Т. ІІ.-Ч. І.- С.357-359.
 74. Яциніна Н.О. Інтегрований електронний журнал у професійній діяльності вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Факт, 2010. - Вип.1. - С 181-185.