kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 1. Білоусова Л.І. Потенціал і перспективи комп'ютерного тестування // Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері. Вип. 7. - Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012. - C. 29-31
 2. Білоусова Л.І., Гризун Л.Е. Науково-практичні аспекти створення і впровадження електронного підручника для вищої школи // Інформаційні технології і засоби навчання: Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №2 (28) - Режим доступу http://journal.iitta.gov.ua/
 3. Білоусова Л.І., Кисельова О.Б., Уліцька О.М. Формування позитивних мотивів самоосвіти в майбутніх педагогів // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи : [зб. наук. праць]. - Харків : ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2012. - Вип. 37. - С. 27-32.
 4. Білоусова Л.І., Кисельова О.Б. Компетентність самоосвіти у сучасних умовах // Інформаційні технології і засоби навчання: [зб. наук. праць], 2012. - Том 27. - № 1. - Режим доступу: http://journal.iitta.gov.ua/
 5. Білоусова Л.І., Кисельова О.Б. Технологічні засади підготовки майбутнього педагога до самоосвітньої діяльності // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія: [зб. наук. праць]. - Ялта: Кримський гуманітарний університет, 2012. - Вип. 35. - Ч. 2. С.12-21
 6. Білоусова Л.І., Колгатін О.Г. Напрями застосування комп'ютерно орієнтованого тестування навчальних досягнень // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. - С. 9-14.
 7. Білоусова Л.І, Колгатін О.Г., Микитюк О.М. Проектирование системы педагогической диагностики для непрерывного образования в свете задач программы ЮНЕСКО "Информация для всех" // УСиМ. - 2012. - №2. - С.11
 8. Білоусова Л.І., Криштоф С.Д. Компоненти підготовки вчителя до використання Інтернет-підтримки у навчальному процесі // Materiály VIII Mezinárodní vědecko-praktická konference "Věda a vznik - 2011/2012". -Dil.18. Pedagogika: Praha. Publishing House "Education and Science"s.r.o. -- С. 10-13.
 9. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Електронні дидактичні ресурси у сучасній системі засобів навчання. Гуманітарні науки //Науково-практичний журнал. -Київ, Видавництво "Педагогічна преса". - 2012. - № 1(23). - С.100-106.
 10. Білоусова Л.І., Ольховський Є.О. Internet support of the GeoGebra institute activity // V конференція Інституту GeoGebra на базі Університету соціальних і гуманітарних наук у м. Варшава, Республіка Польща, 21-23.09.2012. http://ggbconference2012.pbworks.com/w/page/57270958/Belousova-Olkhovskiy
 11. Білоусова Л.І., Пономарева Н.С. Порівняння колективної форми з іншими формами організації роботи учнів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.6. С.14-18
 12. Бєлявцева Т.В. Застосування технології комп'ютерного моделювання в навчанні студентів-педагогів // Комп'ютерне моделювання і освіті: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С.7-8
 13. Бєлявцева Т.В., Климін С.В., Столбов Д.В. Використання кейс-метода для навчання школярів безпечної роботі з електронною поштою // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.7. С.9-13
 14. Бєлявцева Т.В., Мукій Т.В. Про використання робіт М.Кравчука у створенні першого електронного комп'ютера // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.7. С.108-112
 15. Бровко Г.В., Веприк С.А., Лаптєва М.В. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі сучасного вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.7. С.14-27
 16. Гончаров О.І. Про узагальнену функцію освіти у суспільстві // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.7. С.44-47
 17. Гризун Л.Е. Розвиток навчально-пізнавальної активності майбутніх учителів у процесі вивчення дисциплін природничо-наукового циклу за умов їх структурування на засадах інтеграції знань // Засоби навчальної та науково-дослідної роботи: Зб. наук. пр. - Харків: ХНПУ, 2012.-Вип.37.-С.60-69.
 18. Гризун Л.Е. Електронне портфоліо сучасного вчителя як засіб підвищення його професійної майстерності // Науковий часопис НПУ імені М.П. Драгоманова. Серія 16. Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: зб. наук. пр. - Вип. 17 (27). - К.: Вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2012. - с. 161-166
 19. Гризун Л.Е. Дидактичний потенціал мобільного навчання // Вісник ЛНПУ ім. Тараса Шевченка (Педагогічні науки, Ч. 2).- Луганськ: ВДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. - № 15 (250). - С.16-21
 20. Гризун Л.Е. Засоби мобільного навчання // Сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій в науці, освіті та економіці : матеріали V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Луганськ, 31 тр. -1 чрв. 2012 р.) - Луганськ: Phoenix, 2012. - с. 151-154
 21. Гризун Л.Е. Формування змісту вищої професійної освіти за умов сучасних освітніх тенденцій // Педагогічна освіта: теорія і практика Зб. наук. пр. - Кам'янець-Подільський : Кам'янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2012.- Вип.12.- С.17-29.
 22. Гризун Л.Е. Дидактичний аналіз навчальних дисциплін різних типів у процесів формування змісту вищої освіти // Народна освіта Електронне наукове фахове видання. - 2012. - №3 (18) - Режим доступу http://www.narodnaosvita.kiev.ua/
 23. Гризун Л.Е. Комп'ютерні динамічні моделі як інструмент підтримки дослідницького підходу у навчанні математики старшокласників // Комп'ютер у школі та сім'ї, 2012. - 7 (103). (в друці)
 24. Гризун Л.Е. Методика проведення дидактичного аналізу навчальної дисципліни // Проблеми сучасної педагогічної освіти. Серія: Педагогіка і психологія / РВНЗ «Крим. гуманіст. ун-т». - Ялта : КГУ, 2012. - Вип. 36. (в друці)
 25. Гризун Л.Е., Ножка С.С. Практикум з розв'язання алгоритмічних задач на графах у середовищі MAPLE у системі підготовки майбутнього вчителя інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. - Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2012. - Вип.7. - 48-52
 26. Гризун Л.Е., Ножка С.С. Розв'язання алгоритмічних задач на графах як компонент формування алгоритмічної культури майбутнього вчителя інформатики // Інформаційні технології і засоби навчання: ел. наукове фахове видання / Ін-т інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України. Vol 28, No 3 (2012) http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt
 27. Гризун Л.Е., Пікалова В.В., Столбов Д.В. Extracurricular activities with GeoGebra for pre-service math teachers // V конференція Інституту GeoGebra на базі Університету соціальних і гуманітарних наук у м. Варшава, Республіка Польща, 21-23.09.2012. http://ggbconference2012.pbworks.com/w/page/57553893/Pikalova%2C%20Grizun%2C%20Stolbov
 28. Гризун Л.Е., Ножка С.С., Пікалова В.В. Практикум з розв'язання алгоритмічних задач на графах у середовищі Maple: Навчальний посібник. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012. 51 с.
 29. Гуріна Т.М. Використання програмних навчальних засобів на уроках німецької мови та в позакласній роботі // Зб. наук. праць "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці". Черкаси: ЧНУ. 2012. С.91
 30. Житєньова Н.В. Чинники впливу інформаційних технологій на формування пізнавального інтересу учнів // Зб. наук. праць "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці". Черкаси: ЧНУ. 2012. С.92
 31. Колгатін О.Г. Варіанти навчальної діяльності під час навчання майбутніх учителів курсу кваліметрії та діагностики навчальних досягнень // Засоби наукової та навчально-дослідної роботи: Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В. І. Євдокимова і проф. О. М. Микитюка ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. rsid8270840 Сковороди. - Харків, 2012. - Вип. 38. - С. 34-40.
 32. Колгатін О.Г. Базові моделі в комп'ютерно орієнтованій системі педагогічної діагностики // Інформаційні технології в освіті : збірник наукових праць. - Херсон : Видавництво ХДУ, 2012. - Випуск 12. - С. 41-47.
 33. Колгатін О.Г., Колгатіна Л.С. Навчання майбутніх учителів застосуванню інформаційних технологій в психолого-педагогічних дослідженнях // Засоби наукової та навчально-дослідної роботи : Збірник наукових праць / За заг. ред. проф. В. І. Євдокимова і проф. О. М. Микитюка ; Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харків, 2012. - Вип. 39. - С. 45-51
 34. Колгатіна Л.С. Супер ГДЗ. Готові домашні завдання. 11 клас. Розв'язання вправ та завдань до усіх шкільних підручників. Розділ "Інформатика". Х.: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2011. - 1024 с. - С.887-980
 35. Колесник О.О. Сутність етичної поведінки учнів в Інтернеті // Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері. Вип. 7. - Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012. - C. 40-42
 36. Комар О.А. Основы работы с персональным компьютером в среде Windows 7. Учебное пособие для начинающих. Харьков: Издательство Центра интенсивного обучения «IнтерКОЛО», 2012. - 80 с.
 37. Кошелєв М.В., Шерстюк О.М. Оцінювання якості навчального процесу на основі його багатомірного прогнозування // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.8. (в друці)
 38. Криштоф С.Д. Питання вдосконалення підготовки майбутнього вчителя до професійної діяльності з використанням Інтернет-технологій // Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті і соціальній сфері. Вип. 7. - Сімферополь: НІЦ КІПУ, 2012. - C. 42-44
 39. Лопай С.А., Сальніков С.С. Створення динамічних web-сторінок засобами мови програмування JavaScript // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.7. С. 64-67
 40. Лопай С.А., Шипілов А.В. Комп'ютерна оболонка для тестування навчальних можливостей студентів // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.6. С.79-83
 41. Лопай С.А., Шипілов А.В. Тестова оболонка для автоматизованого контролю навчальних досягнень // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. - С. 167-173
 42. Лопай С.А., Шипілов А.В. Тестова оболонка для контролю навчальних досягнень учнів чи студентів // Міжнародна науково-практична конференція "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2012): Черкаси, 25-27 квітня 2012 р. - У 2 т. - Черкаси: ЧДТУ, 2012. - Т. 2. - С.53-54
 43. Олефіренко Н.В. Місце електроних ресурсів навчального призначення у системі дидактичних засобів // Інформаційно-комп'ютерні технології в економіці, освіті та соціальній сфері. - Випуск 7. - Сімферополь: НШЦ КІПУ, 2012. - с.54-55
 44. Олефіренко Н.В. Програма створення презентацій як середовище розробки електронних ресурсів для навчання молодших школярів // Сучасні інформаційні системи і технології: матеріали Першої міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 15-18 травня 2012 р. / редкол.: А.С.Довбиш, О.А.Борисенко, І.В.Баранова. - Суми: Сумський державний університет, 2012. - С.130-131.
 45. Олефіренко Н.В. Курс інформатики як компонент сучасної початкової освіти Теорія та методика навчання математики, фізики, інформатики: збірник наукових праць. Випуск Х: в 3-х томах. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. - Т.3: Теорія та методика навчання інформатики - с. 112-118.
 46. Олефіренко Н.В. Сучасні інструментальні засоби створення електронних ресурсів навчального призначення у шкільному курсі інформатики // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб.наук.праць. - Випуск 29 /Редкол.: І.А.Зязюн (голова) та ін.. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2012. -с.221-228
 47. Олефіренко Н.В. Use GeoGebra in primary pupils training // V конференція Інституту GeoGebra на базі Університету соціальних і гуманітарних наук у м. Варшава, Республіка Польща, 21-23.09.2012. http://ggbconference2012.pbworks.com/w/page/57560331/Olefirenko%20Nadiy
 48. Олефіренко Н.В., Котко Я.О. Використання інформаційно-комунікаційних технологій при викладанні методичних дисциплін // Наукові записки. - Випуск 108 - Серія: Педагогічні науки. - Кіровоград: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012. - Частина 1. - с.210-213.
 49. Олефіренко Н.В., Котко Я.О. Інформаційно-комунікаційні технології у викладанні методичних дисциплін у педагогічному навчальному закладі // Матеріали Міжнародної VIII (XVIII) науково-практичної конференції, м. Кіровоград, 27-28 квітня 2012 р. / Відповід.ред.: С.П.Величко - Кіровоград: ПП "Екслюзив-Систем", 2012. - с.102-103
 50. Олефіренко Н.В., Мутильов О.М. Робочий зошит як актуальний дидактичний засіб у підготовці майбутнього вчителя // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І. Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.6. С.89-92
 51. Олефіренко Н.В., Остапенко Л.П., Пономарьова Н.О. Основи програмування. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з курсу "Мови програмування" для студентів спеціальності "Інформатика" Харків: Віровець А.П. "Апостроф", 2012. - 160 c.
 52. Олефіренко Н.В., Пономарьова Н.О. Вимоги до електронних дидактичних засобів для молодших школярів // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і техніці" (ІТОНТ-2012): Черкаси, 25-27 квітня 2012 р. - у 2 т. - Черкаси: ЧДТУ, 2012. - Т.2. - с.66-67.
 53. Ольховський Є.О. Підготовка та оформлення дипломних робіт. Методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012. - 46 с.
 54. Ольховський Є.О. Підготовка та оформлення магістерських робіт. Методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012. - 47 с.
 55. Ольховський Є.О. Підготовка та оформлення курсових робіт. Методичні рекомендації. Х.: ХНПУ імені Г.С.Сковороди, 2012. - 39 с.
 56. Ольховський Є.О., Даниленко С.П. Особливості установки систем управління вмістом для створення веб-сторінок // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр.- Х.: Віровець А.П. "Апостроф", 2012. - Вип.6. - С. 44-49.
 57. Ольховський Є.О., Даниленко С.П. Порівняльний аналіз установки сучасних інструментальних засобів створення веб-сайтів // III Міжнародний освітній Форум: "Особистість в єдиному освітньому просторі", Запоріжжя. - Т.1. - С. 396-397.
 58. Ольховський Є.О., Олефіренко І.В. Інформаційно-комунікаційні технології в роботі класного керівника // Зб. наук.пр.: Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми. - Випуск 29. - Київ-Вінниця: ТОВ фірма "Планер", 2012. - С. 228-231
 59. Ольховський Є.О., Пащенко О.С. Розробка системи управління навчальним закладом // Збірник праць шостої міжнародної конференції "Нові інформаційні технології в освіті для всіх: навчальні середовища" (ITEA-2011), Київ, С.256-260.
 60. Ольховський Є.О., Пащенко О.С. Система інформаційної підтримки управління навчальним процесом на факультеті // Інформаційні технології в освіті, науці і техніці : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції,(м.Черкаси, ІТОНТ-2012 25-27 квітня 2012 р.), - Черкаси, 2012. С.68-69.
 61. Остапенко Л.П., Мамонтова Т.В. Розробка методико-дидактичних матеріалів з курсу «Основи медичної інформатики та обчислювальної техніки» для студентів медичних коледжів відділення «Лікувальна справа // Всеукраїнська студентська науково-практична конференція "Формування компетентностей учнів і студентів засобами природничо-математичних дисциплін", 19-20 квітня 2012 р., ХДУ, м. Херсон. - С. 71-73
 62. Пікалова В.В. Discovering steiner's theorem with GeoGebra // V конференція Інституту GeoGebra на базі Університету соціальних і гуманітарних наук у м. Варшава, Республіка Польща, 21-23.09.2012. http://ggbconference2012.pbworks.com/w/page/57554145/Pikalova%20Valentyna
 63. Пікалова В.В. Проект "Інтерактивна енциклопедія шарнірних механізмів" // Комп'ютерне моделювання і освіті: матеріали V Всеукраїнського науково-методичного семінару (Кривий Ріг, 6 квітня 2012 р.). Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012. С. 27-28
 64. Пікалова В.В., Тронько В.В. Розробка веб-сайту для підтримки курсу "Дискретна математика" // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.6. С.105-111
 65. Пономарьова Н.О., Пікало А.В. Відеоурок як засіб підвищення ефективності навчання інформатики // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.6. С.101-104
 66. Пономарьова Н.О., Литарь Ю.О. Факультативний курс "Основи обробки відеоданих" для старшокласників // Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр. / редкол. Л.І.Білоусова та ін. - Х.:Віровець А.П."Апостроф", 2012. - Вип.7. С. 61-63
 67. Резуненко В.А., Рощупкін С.В. Дифракция поля вертикального диполя на экранировано сфере с отверстием // Науково-технічна конференція з міжнародною участю "Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ-2012)", Харків, 24-27 квітня 2012 р., Х.: ХНУ імені В.Н.Каразіна, 2012 р. С.380-381
 68. Варяниця-Рощупкіна Л.А., Почанін Г.П., Рощупкін С.В. Diffraction of UWB EM Pulse Waves by Layered Dispersive Structure // Міжнародна конференція "UWBUSIS-2012", 17-вересня. м. Севастополь. (ел. видання). http://uwbusis.org.ua/list-of-paper.htm. С.140-143
 69. Столбов Д.В. Розкриття сутності Інтернет-ризиків на міжнародному рівні // Теорія та методика електронного навчання: збірник наукових праць. Випуск ІІІ. - Кривий Ріг: Видавничий відділ НМетАУ, 2012 р. - 359с. - с. 279-285.
 70. Шустакова Т.Б. Організація самостійної роботи учнів із застусуванням інформаційних технологій // Стратегія якості в промисловості й освіті: VII міжнар. конф., 3-10 червня 2011 р., Варна, Болгарія: матеріали у 3-х т. Т.3. -Дніпропетровськ-Варна, 2011.- (Міжнар. наук. журн. Acta Universitatis Pontica Euxinus. Спец. випуск). - С. 549- 551.
 71. Яциніна Н.О. Табличний процесор як інструмент вчителя для ведення та підготовки ділової документації // Навчальний посібник з курсу "Педагогічна інформатика". Х.: Цифрова друкарня №1, 2012. - 108 с.