kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

1. Андрієвська В. М. Теоретико-методичні засади інформатизації початкової математичної освіти Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

2. Андрієвська В.М. Трансформація початкової школи в умовах інформатизації освіти укр.м. Матеріали XIII Міжнародної науково-практичної конференції "Modern European science – 2017", 30 червня – 7 липня, 2017 р. 7 с. URL:http://www.rusnauka.com/22_SEN_2017/Pedagogica/4_228294.doc.htm

3. Андрієвська В.М., Білоусова Л.І. Міждисциплінарний підхід до навчання учнів молодшого шкільного віку у форматі STEAM-освіти укр..м. Наукові записки Малої академії наук України. - Вип.10. - Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. / [редкол. : С.О.Довгий (голова), О.Є.Стрижак, І.М.Савченко (відп.ред.) та ін.]. - К. : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2017. - 226 с. - С. 17-25.

4. Андрієвська В.М., Білоусова Л.І. Міждисциплінарний підхід до навчання учнів молодшого шкільного віку у форматі STEAM-освіти укр.м. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практ. конф., 9-10 листопада 2017 року, м.Київ. - К.: ДНУ "Інститут модернізації змісту освіти", 2017 - с.160, С. 7-11. 0,31 0,16 За рахунок організаторів конференції

5. Андрієвська В.М. Проект як засіб реалізації STEAM-освіти у початковій школі укр.м. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: «Педагогіка. Соціальна робота». – 2017. – Випуск 2 (41), 280 с. – С.11-14. фах.видання 0,25 За рахунок авторів

6. Андрієвська В.М., Олефіренко Н.В. Інформаційно-комунікаційні технології - як засіб навчання математики у сучасній початковій школі укр.м. Наукові записки. - Випуск 10. - Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 2 / За заг.ред.М.І. Садового. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім.В.Винниченка, 2016 - 185 с. С. 3-7. Фахове видання 0,62 0,31 За рахунок авторів

7. Білоусова Л.І. Нарис про Олександра Івановича Гончарова укр.м. Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди: документи, нариси, спогади /редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.:, 2017. С.145-149 0,31 За рахунок автора

8. Білоусова Л. І., Житєньова Н. В. Хмарні сервіси як ефективний інструмент візуалізації укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

9. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Функціональний підхід до використання технологій візуалізації для інтенсифікації навчального процесу укр.м. Інформаційні технології і засоби навчання.- Т.57, N1, лютий, 2017, С. 38-49. Фахове видання. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525

10. Білоусова Л.І., Житєньова Н.В. Функціональний підхід до використання технологій візуалізації у навчальному процесі укр.м. Інформаційні технології і засоби навчання, 2017. –Том 57. – №1. – С. 38-49. – ISSN Оnline: 2076-8184. URL:фахове видання. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1525

11. Білоусова Л.І., Зоря В.Д. Юрій Михайлович Гайдук, яким ми його пам’ятаємо укр.м. Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди: документи, нариси, спогади /редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.:, 2017. С.246-253 0,5 0,25

12. Білоусова Л.І., Корзун Н. М. Розробка електронного гербарію рослин України укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.19-25 0,44 0,22 За рахунок авторів

13. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Модель підготовки майбутнього вчителя початкової школи до проектування дидактичних електронних ресурсів укр.м. Інформаційні технології і засоби навчання.- Т.56, N6. грудень, 2016 С. 151-163 Фахове видання. URL: http://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1511

14. Білоусова Л.І., Олефіренко Н.В. Питання підготовки майбутнього вчителя до проектування електронних освітніх ресурсів укр.м. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 168 с. С.143-144 0,12 0,06 За рахунок організаторів конференції

15. Білоусова Л.І., Пономарьова Н.О. Роль учителя інформатики у професійній орієнтації учнів загальноосвітніх шкіл на ІТ-спеціальності укр.м. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць ДВНЗ «ДДПУ»; гол. ред. проф. С. О. Омельченко; відп. ред. проф. Л. Г. Гаврілова. – Слов’янськ : ДДПУ, 2016. – Вип. 4. – С.157-166. фах. вид. URL: http://pptma.dn.ua/index.php/uk/

16. Білоусова Л.І., Пономарьова Н.О. Співпраця педагогів загальноосвітніх та вищих навчальних закладів з професійної орієнтації школярів укр.м. Професійна освіта: проблеми і перспективи / ІПТО НАПН України.: ІПТО НАПН України, 2016.- Випуск 11. – С.65-71 фах.вид.

17. Гризун Л. Е., Шерстюк Д. Г. Комп’ютерні моделі для підтримки міжпредметних зв’язків у старшій школі укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

18. Гризун Л. Е., ШехтманЄ.В. Проектування електронного довідника з порівняльної лінгвістики укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.53-58 0,38 0,19 За рахунок авторів

19. Гризун Л.Е., Панов О.Ю. Авторська комп'ютерна міжпредметна вікторина «Знайома й незнайома Великобританія» укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.47-52

20. Дехтярьова Ю.О. СМАРТ-дошка як інструмент професійної діяльності сучасного педагога укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародної конференції ITEA-2016 «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 38-41. – URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

21. Дехтярьова Ю. О. Інтерактивний інструмент SMART kapp у сучасній освіті укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

22. Житєньова Н.В. Принципи візуалізації в дидактичному дизайні укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародної конференції ITEA-2016 «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 61-66. – URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

23. Житєньова Н.В. Принципи візуалізації в дидактичному дизайні укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародної конференції ITEA-2016 «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 61-66. – URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

24. Житєньова Н.В. Портфоліо студента як інструмент підвищення конкурентоспроможності на сучасному ринку праці укр.м. ІІ всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 28 лютого 2017 року, м. Вінниця. – С. 162-165 URL:http://www.vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/web_alldocs/Doc22J8H

25. Житєньова Н.В. Електронне портфоліо як інструмент самопрезентації майбутнього фахівця укр.м. Збірник наукових праць “Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету” №3, 2017 - ISSN Оnline: 2414-0325. С.212-219 URL:http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/85#.WcvrQrJJbDc

26. Зоря В.Д., Зражевська А.К., ПономарьоваН.О. З історії фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди укр.м. Історія фізико-математичного факультету ХНПУ імені Г.С. Сковороди: документи, нариси, спогади /редкол.: Л.І. Білоусова та ін. – Х.:, 2017. С.6-21 1,0 0,33 За рахунок авторів

27. Колгатін О.Г. Інтернет і навчальний процес: питання конфіденційності укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародноїконференції ITEA-2016 «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 91–95. – URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

28. Колгатіна Л. С. Специфіка самостійної роботи студентів з дисциплін природничо-математичного циклу в умовах змішаного навчання укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

29. Колгатіна Л.С. Інформаційно-комунікаційні технології у професійній підготовці вчителів початкових класів укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародної конференції ITEA-2016 «Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 95–101. – URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

30. Косьяненко О. О., Олефіренко Н. В. Особливості навчання школярів основам мови програмування JavaScript укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.106-109 0,25 0,12 За рахунок авторів

31. Лаптєва М.В., Грановська Т.Я. Перспективи використання мобільних технологій у професійній підготовці вчителя хімії укр.м. Звітна наукова конференція Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України: зб. наук. пр. Київ: ІІТЗН НАПН України, 2017. С.16-22

32. Лаптєва М.В., Грановська Т.Я. Мобільні технології як засіб електронної підтримки при вивченні шкільного курсу неорганічної хімії укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. -URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

33. Олефіренко Н. В., Лустенко І. В. Розробка електронного тренажеру для ознайомлення майбутніх учителів з основами web-дизайну укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.133-136 0,25 0,12 За рахунок авторів

34. Олефіренко Н.В., Оленіченко Ю. О. Європейський досвід навчання школярів основ комп’ютерної графіки укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.147-152 0,38 0,19 За рахунок авторів

35. Остапенко Л. П., Соловйова О. К. Масові відкриті онлайн курси в системі підготовки майбутнього вчителя до медіаосвітньої діяльності укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

36. Остапенко Л.П. Формування професійної компетентності студентів педагогічних університетів у процесі педагогічної практики укр.м. Психолого-педагогічні проблеми вищої і середньої освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2017 р.) / Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди. – Х. : «Стиль-Издат», 2017. С.114-117 Есть еще наши публикации 0,25 За рахунок автора

37. Остапенко Л.П., Соловйова О.К. Підготовка майбутнього медіапедагога до створення електронних засобів навчання укр.м. V міжнародна науково-методична конференції "Практична медіаграмотність: міжнародний досвід та українські перспективи", Київ, 31 березня-01 квітня 2017. URL: http://www.aup.com.ua/uploads/Zbirnik_konf_AUP_2017.pdf, с.303-306

38. Остапенко Л.П., Терещенко Д.О. Інтерактивні засоби навчання англійської мови для учнів початкової школи укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародної конференції ITEA-2016 "Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 128-136. URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

39. Пономарьова Н.О. Особливості розробки та використання блогу як інструменту профорієнтаційої роботи вчителя інформатики укр.м. Теорія і практика використання інформаційних технологій в навчальному процесі: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 30 – 31 травня 2017 року м. Київ. Укладач: Твердохліб І.А. – Київ: Вид-во НПУ імені М. П. Драгоманова, 2017. – 168 с. С.106-107 0,12 За рахунок організаторів конференції

40. Пономарьова Н.О. Актуальні проблеми професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

41. Пономарьова Н.О. Специфіка відбору абітурієнтів на ІТ-спеціальності в Україні укр.м. Сучасні тенденції навчання природничо-математичних та технологічних дисциплін у загальноосвітній та вищій школі: [Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції, м. Кропивницький (Кіровоград), 17-22 жовтня 2016 р.] / За ред. проф. М.І.Садового та доц.О.М.Трифонової.- Кропивницький (Кіровоград) : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016 – С.79-81.

42. Пономарьова Н.О. Відбір абітурієнтів на ІТ-спеціальності в Україні: стан і проблеми укр.м. Наукові записки.- Випуск 10.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 3. / За заг.ред. М.І.Садового, - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2016 – С.131-137 фах. вид. 0,44 За рахунок автора

43. Пономарьова Н.О. Сутність та структура готовності майбутніх учителів інформатики до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами укр.м. Актуальні питання природничо-математичної освіти. – 2017. – №7. – С. 129–137 фах. вид. 0,56 За рахунок автора

44. Пономарьова Н.О. Сучасні підходи до періодизації профорієнтаційної роботи зі школярами укр.м. Наукові записки.- Випуск 110.- Серія: Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. Частина 4. - Кропивницький: РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017 – С.170-175 фах. вид. 0,375 За рахунок автора

45. Пономарьова Н.О. Етапи профорієнтаційної роботи зі школярами укр.м. Проблеми та інновації в природничо-математичній, технологічній і професійній освіті: [матеріали ІV Міжнародної науково-практичної онлайн-інтернет конференції, м. Кропивницький, 10-21 квітня 2017 р.] / За ред. проф. М.І.Садового, О.В.Гурьянової, Д.В.Гриня, О.М.Трифонової.- Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2017 – С.156-158. 0,18 За рахунок автора

46. Пономарьова Н.О. Особливості викладання курсу "Комп'ютерне моделювання" для майбутніх учителів інформатики укр.м. Моделювання у навчальному процесі: матеріали Всеукр.наук.-практ. Інтернет-конф. (03-04 березня 2017 р.) / укладач Н.А.Головіна – Луцьк:Вежа-Друк, 2017- С.119-123 0,31 За рахунок автора

47. Пономарьова Н.О. Мотиваційний компонент готовності майбутніх учителів інформатики до проведення профорієнтаційної роботи зі школярами на ІТ-спеціальності укр.м. Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Професійна підготовка фахівця в контексті потреб сучасного ринку праці» 28 лютого 2017 року. – Вінниця, 2017 - С.15-18 0,24 За рахунок автора

48. Пономарьова Н.О. Принципи підготовки майбутніх учителів інформатики до професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності укр.м. Професіоналізм педагога: теоретичні й методичні аспекти: збірник наукових праць ДВНЗ «ДДПУ»; гол. ред. проф. С. О. Омельченко; відп. ред. проф. Л. Г. Гаврілова. – Слов’янськ : ДДПУ, 2017. – Вип. 5. – С.157-166. фах. вид. URL:http://pptma.dn.ua/index.php/uk/

49. Пономарьова Н.О. Готовність вчителя інформатики до профорієнтаційної роботи на іт-спеціальності як педагогічна проблема укр.м. Інформаційні технології і засоби навчання: [електр. наук. фах. видання].– Том 59, № 3(2017), С. 168-178. URL:https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/1614

50. Пономарьова Н.О. Інтернет-ресурси з професійної орієнтації школярів на ІТ-спеціальності укр.м. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми в системі освіти: загальноосвітній навчальний заклад – доуніверситетська підготовка – вищий навчальний заклад». 27 квітня 2017 року. Національний авіаційний університет та Інститут обдарованої дитини НАПН України 0,12 За рахунок автора

51. Пономарьова Н.О. Вивчення комп'ютерного моделювання як складова фахової підготовки майбутнього учителя інформатики укр.м. Збірка праць Одинадцятої міжнародної конференції ITEA-2016 "Нові інформаційні технології в освіті для всіх», Україна, МННЦ, 29 листопада 2016). – Київ, 2016. –С. 137-139. – URL:http://itea-conf.org.ua/2016/ua/proceedings

52. Пономарьова Н.О. Профорієнтаційний аспект у практиці підготовки майбутнього вчителя інформатики укр.м. Комп'ютер у школі та сім'ї. - 2016. - № 8. - С. 49-52 фах.вид 0,24 За рахунок автора

53. Пономарьова Н.О., Водолажська Л.І., Особливості блогу як засобу створення особистісно-професійного іміджу учителя укр.м. Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. – Х., 2017. – Вип.15. –172 c. С.37-41 0,31 0,15 За рахунок авторів

54. Пономарьова Н.О., Цоміна О.В. Професійна орієнтація школярів на ІТ-спеціальності з використанням Інтернет-ресурсів укр.м Інформаційні технології –2017: зб. тез ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців, 18 трав. 2017 р. м. Київ / Київ. ун-т ім. Б. Грінченка; відповід. за вип.: М.М. Астаф’єва, Д.М. Бодненко, В.П. Вембер, О.М. Глушак, О.С. Литвин, Н.П. Мазур. – К. : Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, 2017. – С. 205-207 0,18 0,09 За рахунок автора

55. Столбов Д.В. Водолажський Д. Мобільні органайзери як складова професійної діяльності сучасного викладача ВНЗ укр.м. Математична підготовка у багатоступеневій системі вищої освіти: погляд студентів і молодих вчених. Мат-ли Всеукраїнської наукової конф. студентів і молодих вчених. 13-14 квітня 2017. Харків: ХНАДУ, 2017. URL: http://fts.khadi.kharkov.ua/fileadmin/F_Transport_system/v_matem/13-14-04.2017.pdf

56. Шустакова Т. Б. Формування пізнавальної самостійності учнів засобами сервісів Google укр.м. Міжнародний семінар "Хмарні технології в освіті-CTE2016". 28 квітня 2017 р. Київ – Кривий Ріг – Черкаси – Харків – Старобільськ – Херсон – Чейні. - URL:http://cc.ktu.edu.ua/?p=484#more-484

57. Шустакова Т.Б. Формування пізнавальної самостійності учнів та студентів засобами сервісу Google сайт укр.м. Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті: стан, досягнення, перспективи розвитку: матеріали Всеукраїнської науково-практичної Internet-конференції. – Черкаси, 2017. - 322 с. – [Укр. мова.] C. 167-169