kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ


Інформатика в таблицях і схемах

 

Informatyka_v_tablytsah_oblozhka

 

3MICT

 

ТЕМА 1. IНФОРМАЦIЯ ТА IHФOPMAЦIЙНI ПРОЦЕСИ

1.1. Iнформацiя, її види, властивостi
1.2. Iиформацiйнi процеси

ТЕМА 2. КОДУВАННЯ ПОВIДОМЛЕНЬ

2.1. Iнформацiя та повiдомлення. Двiйкове кодування
2.2. Кодування текстiв i чисел
2.3. Кодування зображень i звуків

ТЕМА 3. ПЕРСОНАЛЬНИЙ КОМП'ЮТЕР І ЙОГО СКЛАДОВI

3.1. Види та поколiння комп'ютерiв 
3.2. Складовi комп'ютера
3.3. Системний блок
3.4. 3овнiшня пам'ять комп'ютера
3.5. Пристрої введення інформації
3.6. Пристрої виведення інформації

ТЕМА 4: OПЕРАЦІЙНА СИСТЕМА WINDOWS

4.1. Iнтерфейс операцiйної системи Windows 
4.2. Файлова система ОC Windows
4.3. Робота з файлами і папками
4.4. Iнсталяцiя програм. Службовi програми

ТЕМА 5. ПРИКЛАДНЕ IIPOГPAMHE ЗАБЕ3ПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРИ3НАЧЕННЯ

5.1. Види програмного забезпечення навчального призначення
5.2. Електроннi підручники
5.3. Електроннi довiдники та енциклопедії
5.4. Середовища підтримки предметної діяльності
5.5. Комп'ютернi тренажери
5.6. Системи комп'ютерного тестування

ТЕМА 6. КОМП'ЮTEPНА ГРАФIКА

6.1. Комп'ютерна графіка 
6.2. Графічні редактори
6.3. Графiчний редактор Paint
6.4. Графiчний редактор Adobe Photoshop
6.5. Колірна модель. Графічні формати

ТЕМА 7. ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

7.1. Iнтерфейс текстового процесора Microsoft Word 
7.2. Введення та редагування тексту
7.3. Форматування символiв тексту
7.4. Форматування абзацiв та сторiнок
7.5. Оформлення таблиць
7.6. Оформлення спискiв
7.7. Графiчнi об'єкти в текстових документах
7.8. Попереднiй перегляд i друк документа

ТЕМА 8: ЕЛЕКТРОННI ТАБЛИЦI

8.1. Iнтерфейс електронних таблиць Microsoft Ехсе1
8.2. Видiлення клiтинок та їх дiапазонiв. Робота з аркушами
8.3. Уведення та редагування вмiсту клiтинок
8.4. Форматування даних таблицi
8.5. Упорядкування та фiльтрацiя даних
8.6. Обчислення в середовищi електронних таблиць
8.7. Дiаграми в електронних таблицях

ТЕМА 9. КОМП'ЮТЕРНI ПРЕ3ЕНТАЦІЇ

9.1. Iнтерфейс програми створення презентацiй Microsoft PowerPoint
9.2. Етапи створення презентацiй
9.3. Редагування слайдів презентації
9.4. Засоби оформлення слайдiв

ТЕМА 10. CИCTEMИ УПРАВЛIННЯ БА3АМИ ДАНИХ

10.1. Поняття бази даних i системи управлiння базами даних 
10.2. Реляцiйнi бази даних
10.3. Складовi бази даних у системi управлiння базами даних
10.4. 3асоби вiдображення даних
10.5. Вiдбiр даних із таблиць бази даних
10.6. 3вiти у базi даних

ТЕМА 11. ГЛОБАЛЬНА MEPEЖA IHTEPHET

11.1. Принципи органiзацiї комп'ютерних мереж 
11.2. Глобальна мережа Iнтернет
11.3. Основнi сервiси Інтернету
11.4. Програми-браузери
11.5. Пошук iнформацiї в Iнтернетi
11.6. Електронна пошта
11.7. Мова розмiтки гiпертексту

ТЕМА 12. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ. ОСНОВИ АЛГОРИТМI3АЦII ТА ПРОРАМУВАННЯ

12.1. Моделi та моделювання 
12.2. Комп'ютерне моделювання
12.3. Алгоритм i його властивостi
12.4. Форми подання алгоритму
12.5. Базовi структури алгоритмів. Структурнi алгоритми

ТЕМА 13. МОВА ПРОГРАМУВАННЯ ПАСКАЛЬ

13.1. Основнi конструкції мови 
13.2. 3мiннi та їх типи
13.3. Функції та операції над змiнними
13.4. Стандартна структура Паскаль-програми
13.5. Уведення i виведення даних
13.6. Бiблiотечний модуль Crt
13.7. Простi оператори. Оператор присвоєння
13.8. Структурнi оператори. Складений оператор
13.9. Умовний оператор
13.10. Оператор циклу while .
13.11. Оператори циклу repeat-until
13.12. Оператор for
13.13. Процедури та функцiї
13.14. Структурованi типи даних. Масиви. Одновимiрнi масиви
13.15. Двовимiриi масиви
13.16. Типовi задачi роботи з масивами. Упорядкування масиву
13.17. Типовi задачi роботи з масивами. Пошyк елемента в масивi