kafinfo КАФЕДРА ІНФОРМАТИКИ

 

Науково-дослідна робота студентів як чинник удосконалення професійної підготовки майбутнього вчителя: зб. наук. пр./редкол.: Л.І.Білоусова та ін. - Х.: Віровець А.П. «Апостроф», 2013. - Вип.9. - 168 c.:іл.

 

Зміст

 

Абрамова К.В., Твердохліб Т.С. Гра на уроках як метод навчання

Аданицька О.В. Взаємозв'язок фізики і метеорології

Антоненко І.В., Рогова О.В., Теллінгер Е.Е. Використання пакету динамічної геометрії GEOGEBRA при вивченні трикутників у 7 класі

Балацинова А.Д., Осипенко Ю.В. Методи та форми просвіти школярів і дорослих у просвітницько-педагогічній діяльності Б. Грінченка

Білецька Г.Д., Пономарьова Н.О. Інтерактивна дошка як інноваційний інструмент сучасної інформатизованої школі

Білоусова Л.І. , Житєньова Н.В., Криштоф С.Д., Яциніна Н.О. Сучасні тенденції у навчанні природничо-математичних дисциплін

Бочуля І.С., Яловега І.Г. Реалізація міжпредметних зв’язків математичних та економічних дисциплін на основі прикладних задач

Вакуленко Т.С., Калашнікова Л.М., Петрова В.В. Розвиток пізнавальної самостійності студентів електронними засобами навчання

Водолаженко О.В., Олександренко Д.С. Використання пакету wxMaxima для розв’язування логарифмічних рівнянь

Гончаров Д.О., Гончаров О.І., Системний підхід до визначення і усвідомлення місії освіти у суспільстві

Григорович Д.С., Процай В.Ф. Застосування теорії границь до розв’язування задач підвищеної складності

Гриньов В.Й., Остроушко С.С. Валеологічне самовдосконалення студентів факультету фізичного виховання

Грицай М.Г., Зоря В.Д. Перша квадратична форма поверхні як узагальнення теореми Піфагора

Грицай Я.Г., Стяглик Н.І. Використання мультимедійної дошки на уроках геометрії

Гриценко Я.О. Наступність у вивченні елементарних функцій в профільній та вищій школі

Гуріна Т.М. Деякі аспекти використання мультимедійних засобів навчання інформатики в початкових класах

Зеленська Л.Д., Нор О.В. Організація народної освіти в контексті громадсько-просвітницької діяльності В.Н.Каразіна на Слобожанщині

Калашнікова Л.М., Соломко О.В. Вимоги до особистості вчителя членів педагогічного відділу ХІФТ при Харківському імператорському університеті (друга половина ХІХ – початок ХХ століття)

Карпенко Н.В., Савочкіна Т.І. Опис модулярних груп порядку 16

Козлова Є.Ю., Процай В.Ф. Класичні та сучасні методи розв’язування задач комбінаторного аналізу

Комкова В.М., Литовченко Г.В., Смагін В.І. Сучасні погляди на естетичне виховання школярів за Б. Неменським

Корнілова Г.О., Литвинов Ю.В. Дослідження фізичних явищ за допомогою універсального комп’ютерного комплексу

Космачева Н.В., Твердохліб Т.С. Проблеми статевого виховання школярів

Куліш Ю.В., Рогова Т.В. Використання нетрадиційних форм навчання в середніх навчальних закладах

Лазарєва О.М., Піскарьова А.В. Роль дидактичних ігор у формуванні позитивного ставлення до навчання на уроках англійської мови

Остапенко Л.П., Рябуха О.М. Використання середовища Microsoft Kodu Game Lab для залучення молодших школярів до програмування

Петрашенко Т.Б., Пономарьова Н.О. Можливості веб-технологій для організації групової роботи школярів

Погорелова Т.І., Пономарьова Н.О. Електронне портфоліо як засіб підвищення професійної компетентності учителя інформатики

Пугач М.П., Соломко О.В. Профілактика конфліктних ситуацій та можливі шляхи перетворення їх з деконструктивних в конструктивні в процесі навчання фізики

Рогова Т.В., Твердохліб Т.С., Тронько В.В. Застосування методів і прийомів заохочення та покарання школярів

Харченко А.І. З історії «Наумовських читань»

 

Завантажити (pdf-file: 2,4 Мбайт)